Skip to Content
1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank

1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank

Landbouwers die een nieuwe fosfaatklasse willen aanvragen op basis van oude papieren fosfaatanalyses van 2016 en 2017, kunnen dat nog doen tot 1 september 2020. Daarna zijn die papieren analyseresultaten niet meer geldig om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen. Na 1 september 2020 verwerkt de Mestbank immers alleen nog aanvragen die worden ingediend via de toepassing SNapp op het Mestbankloket.

Het onlineplatform SNapp, heeft als doel om bodemanalyses in het kader van het Mestdecreet gemakkelijker te beheren. Sinds 1 januari 2018 moeten de landbouwers SNapp gebruiken om een wijziging van de fosfaatklasse aan te vragen. Aangezien alleen de analyseresultaten vanaf 1 januari 2018 beschikbaar zijn in SNapp, mochten de resultaten van de oude stalen nog op papier ingediend worden, als overgangsmaatregel. Op 1 september 2020 loopt die overgangsmaatregel definitief af.  

Waarom een afwijking aanvragen van de referentie fosfaatklasse?

Sinds MAP 5 hangt de fosfaatbemestingsnorm af van de hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat in de bodem. De percelen worden ingedeeld in vier klassen. De bemestingsnorm is afhankelijk van de hoofdteelt en de klasse. Hoe hoger de fosfaatklasse, hoe strenger de bemestingsnorm.  Landbouwers hebben al voor 194 976 unieke percelen, wat overeenkomt met 425 092 ha, een afwijking van de referentieklasse verkregen bij de Mestbank.

Vanaf 2017 geldt automatisch de strengste fosfaatklasse (klasse IV) voor percelen waarvoor nog geen analyse bekend is bij de Mestbank. Voor zeer kleine percelen, is dat klasse III. Landbouwers kunnen een afwijking verkrijgen van de referentieklasse fosfaat, als een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) aantoont dat de percelen tot een andere klasse behoren. De afwijking van de referentieklasse fosfaat is vijf jaar geldig, te tellen vanaf het jaar na de staalname.

Hoe moeten oude papieren analyses ingediend worden?

Papieren fosfaatanalyses kunnen de landbouwers indienen bij de Mestbank, via het formulier Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse en een financiële tegemoetkoming voor de bodemanalyse. Ze moeten een kopie bijvoegen van een luchtfoto (van de verzamelaanvraag van het jaar van staalname) waarop het perceel aangeduid is. Per perceel moet één bodemstaal worden ingediend. De landbouwer kan een financiële tegemoetkoming ontvangen per ingediende analyse, als die voldoet aan de voorwaarden.

Alleen papieren fosfaatanalyses mogen nog via het bovenstaande formulier worden ingediend. Het gaat alleen om fosfaatanalyses van 2016 en 2017 die nog niet eerder werden ingediend bij de Mestbank. De landbouwer kan nagaan welke analyses al werden ingediend op het Mestbankloket, in de rubriek SNapp > overzicht resultaten > fosfaat > rapporten. De Mestbank houdt alleen rekening met de fosfaatklasse van de meest recente fosfaatanalyse.

Waar zijn de resultaten van de fosfaatklasse-indeling terug te vinden?

Het resultaat van de verwerking van de fosfaatanalyses, van zowel papieren als digitale aanvragen, vinden de landbouwers terug op het Mestbankloket bij SNapp onder ‘overzicht resultaten > fosfaat > rapporten’.  Ook als de landbouwer een nieuwe aanvraag start in SNapp en het type bemonstering ‘wijziging fosfaatklasse’ aanduidt, vindt hij in de percelenlijst en op de percelenkaart de bijhorende klasse-indeling en de eindtermijn terug. De fosfaatklasse kan ook worden bekeken op het e-loket van de verzamelaanvraag 2020 van het Departement Landbouw en Visserij.

Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL