1,5 miljoen euro subsidie voor fietspaden in ruilverkaveling Sint-Rijkers

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert 1,5 miljoen euro in fietspaden in de ruilverkaveling Sint-Rijkers.  De fietspaden worden aangelegd in 2016. Het ruilverkavelingsproject Sint-Rijkers bestrijkt 1.882 hectare op het grondgebied van Alveringem, Veurne en Lo-Reninge. De ruilverkaveling herverkavelt landbouwgronden en voert werken uit voor landbouwstructuurverbetering, landschapszorg, natuurbehoud, verkeersveiligheid, archeologie en recreatie.

De gronden voor de fietspaden worden via de herverkaveling ter beschikking gesteld. De nieuwe, vrijliggende fietspaden met een totale lengte van 7,3 kilometer liggen deels op het functioneel en het recreatief fietsroutenetwerk. De minister keurde voor de aanleg van de fietspaden een subsidie goed van 1,5 miljoen euro. Daarnaast dragen Veurne, Alveringem en de Provincie West-Vlaanderen hun steentje bij met respectievelijk 84.000 euro, 83.000 euro en 227.000 euro.

Concreet legt het Ruilverkavelingscomité een vrijliggend tweerichtingsfietspad aan van het kruispunt Gouden Hoofdstraat-Iepersesteenweg (N8) tot Izenbergedorp langs de Gouden Hoofdstraat en de Izenbergestraat (Veurne), via de dorpskern van Beauvoorde. Het fietspad wordt uitgevoerd als een asfaltpad van 2,5 meter breed. Op de nieuwe grens van het openbaar domein wordt over het hele traject een bermgracht gegraven.

Op de grenzen van de bebouwde kom van Beauvoorde worden telkens veilige overgangen gerealiseerd van gemengd verkeer binnen de bebouwde kom naar gescheiden fietsverkeer op het nieuw tweerichtingsfietspad buiten de bebouwde kom, en omgekeerd.

Het kruispunt Izenbergestraat-Houtemstraat-Gouden Hoofdstraat blijft vanwege de erfgoedwaarde in kasseiverharding. Er komen nieuwe kasseien, op twee plaatsen onderbroken om het fietsverkeer te geleiden en veiliger te maken op het kruispunt.

Ook langs de Izenbergestraat op grondgebied Alveringem worden veilige fietspaden voorzien tussen Izenbergedorp en het kruispunt “Nieuwe Herberg” (N8). Over het hele traject komen twee vrijliggende eenrichtingsfietspaden. Ze worden uitgevoerd als asfaltpaden van 1,75 meter breed en komen naast de rijweg te liggen met tussenbermen van 1,5 meter breed. Op de nieuwe grens van het openbaar domein wordt over het hele traject een nieuwe bermgracht gegraven ter vervanging van de bestaande bermgracht, die gedempt wordt.

De bushaltes langs de fietspaden worden heringericht om het comfort en de veiligheid van de op- en afstappende reizigers en de verkeersveiligheid te verbeteren. De haltes zijn in overleg met De Lijn opgevat als haltehavens met een perron. Ter hoogte van de bushalte wordt de nieuwe bermgracht over beperkte lengte ingebuisd om de regelmatige perceelsgrens van het aanpalend land te kunnen behouden en de inname van landbouwgrond te beperken. Het fietspad komt telkens achter de halte te liggen.

Minister Joke Schauvliege: “De fietspaden die via de ruilverkaveling Sint-Rijkers aangelegd worden, zullen bijdragen tot meer en veiliger woon-school- en woon-werkverkeer. Ook gebruikers van elektrische rolstoelen kunnen zich veilig langs deze nieuwe paden verplaatsen. De lokale gemeenschap en het leefmilieu hebben hier baat bij.”

Met de subsidie van 1,5 miljoen euro keurt minister Joke Schauvliege het tweede uitvoeringsdossier goed voor de ruilverkaveling Sint-Rijkers. In 2013 keurde zij een eerste subsidie van 1,28 miljoen euro goed voor wegenwerken die nu bijna volledig uitgevoerd zijn.

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact