Skip to Content

Beheerovereenkomsten hamster en grauwe kiekendief

Nieuwe beheerovereenkomsten voor de hamster en de grauwe kiekendief

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) biedt landbouwers sinds 1 januari 2017 de mogelijkheid om beheerovereenkomsten te sluiten die bijdragen aan de bescherming van de hamster en de grauwe kiekendief in het buitengebied. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege keurde de nieuwe beheerovereenkomsten onlangs per ministerieel besluit goed.

Dankzij de nieuwe beheerovereenkomsten kunnen landbouwers de kwaliteit van de leefgebieden van de hamster en de grauwe kiekendief verbeteren. Door het sluiten van die beheerovereenkomsten engageren zij zich om vrijwillig vijf jaar lang een hamster- of grauwe kiekendief-vriendelijk beheer te voeren op hun percelen gelegen in het leefgebied van die soorten. In ruil voor hun inspanningen krijgen ze een vergoeding. “Met ingang van 1 januari 2017 werden er al voor 24 hectare beheerovereenkomsten voor hamster en grauwe kiekendief gesloten”, aldus minister Schauvliege. “Ik heb daarvoor ruim 45.000 euro vrijgemaakt. Landbouwers zijn een onmisbare schakel om de gebieden voor die kwetsbare soorten in te richten. Met die middelen geef ik de deelnemende landbouwers een extra duw in de rug”.

Voor de hamster kunnen landbouwers een beheerovereenkomst sluiten voor de aanleg en onderhoud van een luzernestrook en/of door kort na een vroeg geoogste teelt een hamstervriendelijk nateelt te zaaien. Met die maatregelen zorgt de landbouwer voor voldoende dekking en voedsel voor de hamster. Voor de aanleg en onderhoud van een luzernestrook ontvangt de landbouwer een jaarlijkse vergoeding van 1.871 euro per hectare, voor de inzaai van een hamstervriendelijke nateelt is dat 130 euro per hectare.

Voor de grauwe kiekendief kunnen landbouwers een beheerovereenkomst sluiten voor de aanleg en het onderhoud van een ‘luzernestrook vogelakker’, goed voor een jaarlijkse vergoeding van 1.764 euro per hectare. De luzerne kan als groenvoedergewas ingeschakeld worden in de bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat er voedsel ter beschikking gesteld wordt aan grauwe kiekendieven en andere roofvogels. Gecombineerd met de luzernestrook vogelakker moet de landbouwer een beheerovereenkomst sluiten voor de aanleg en het onderhoud van een ‘gemengde grasstrook vogelakker’, goed voor een jaarlijkse vergoeding van 2.247 euro per hectare. Die strook vormt een geschikt leefgebied voor heel wat soorten, waaronder ook veldmuizen die als voedsel dienen voor de grauwe kiekendieven.

Enkel landbouwers met percelen in het leefgebied van de hamster of de grauwe kiekendief komen in aanmerking om de nieuwe beheerovereenkomsten te sluiten.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL