Groenten uit Zellik

Natuurlijke herinrichting van volkstuinenpark in Asse

Donderdag 23 februari 2017 — Op 10 februari 2017 zijn de voorbereidende werken gestart voor de herinrichting van het volkstuinenpark ‘Groenten uit Zellik’ te Asse. Dit initiatief kadert binnen het landinrichtingsproject ‘Molenbeek-Maalbeek’ dat de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM) en de gemeente Asse reeds in 2008 opstartten.  VELT, Natuurpunt Asse, Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC) en de provincie Vlaams-Brabant ondersteunen dit project.

Naast de bouw van een ‘samen’tuinhuis en serre, waar de ecologische tuinierders hun passie ten volle kunnen beleven, gaat ook bijzondere aandacht naar het vergroten van de natuurwaarden op het terrein.

Een eerste stap van die landschapsinrichting was de realisatie van 2 nieuwe poelen in de nattere depressies op het terrein op vrijdag 24 februari. In maart  zorgt het Regionaal Landschap Groene Corridor nog voor de aanplantingen van inheemse gemengde hagen, houtkanten en hoogstamfruitbomen. Tijdens de komende zomerperiode maakt de VLM werk van de infrastructuur.

“Deze landschappelijke inrichting sluit naadloos aan op de doelstellingen van het provinciaal beleid rond biodiversiteit”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu. “Samen met de regionale landschappen zetten we immers actief in op acties voor koestersoorten zoals amfibieën. Poelen zijn een belangrijke biotoop voor amfibieën. Door de koppeling van deze natuurvriendelijke inrichting aan een samen-tuinen-project willen we tegelijk ook uitvoering geven aan onze provinciale doelstellingen rond meer biodiverse en klimaatbestendige tuinen.”

“Voor de Vlaamse Landmaatschappij past dit project in een groter geheel van landinrichtingsmaatregelen in de Vlaamse Rand”, aldus Tom Vermeulen, projectleider bij de VLM. “We willen met onze projecten inzetten op  het verbeteren van de omgevingskwaliteit in de open ruimte of in randstedelijk gebied.Het versterken van sociale cohesie door de aanleg van groen, is daarbij een belangrijke doelstelling. . Zeker in een verstedelijkt landschap, hebben mensen nood aan groen en open ruimte.

Ben Michiels Diensthoofd, duurzaamheidsambtenaar at Gemeente Asse
Nele Guiljam Projectmedewerker landschapszorg at Regionaal Landschap Groene Corridor vzw
Tom Vermeulen Vlaamse Landmaatschappij