Natuurinrichting Torfbroek ingesteld

Groen licht voor natuurinrichtingsproject Torfbroek (Kampenhout)

Minister Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw, heeft op 2 maart 2017 formeel het natuurinrichtingsproject Torfbroek ingesteld. Dat deed ze op basis van een haalbaarheidsrapport, opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij in 2016 in nauw overleg met haar belangrijkste partners in dit gebied, met name het agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Kampenhout, Natuurpunt en enkele burgers met een groot hart voor natuur.

Het Torfbroek behoort ondanks haar bescheiden oppervlakte van 46 hectare,  tot de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Als restant van een uitgestrekt -en voor de lage landen uniek- moeras, gevoed door zeer kalkrijk grondwater, ontsnapte het in de jaren 30 maar net aan een verkaveling van het gebied en werd het in 1981 het eerste erkende natuurgebied van België. Grote open waterplassen en herkenbare kleinschalige perceelstructuur van vroegere beemden vormen een fraai landschappelijk geheel, en het gebied herbergt een aantal unieke vegetaties van zeldzame hooilanden (o.m. blauwgraslanden), trilvenen en kalkmoeras, rietvelden en openwater (o.m. kranswiervegetaties) met verschillende plantensoorten op hun laatste groeiplaats in Vlaanderen.

Met de instelling van dit natuurinrichtingsproject maakt de Vlaamse overheid financiële middelen vrij om een uitgebreid natuurherstel door te voeren en zet ze mee haar schouders onder de versterking van deze unieke parel. Belangrijkste focus van de natuurinrichting ligt op het versterken en voor de toekomst veiligstellen van de unieke natuurwaarden. Voormalige visvijvers worden omgevormd tot een natuurlijke moerasbiotoop, een ondergronds stort wordt gesaneerd, slib wordt verwijderd uit de grote waterplassen, er komt een beheergebouw en een aantal recreatieve voorzieningen zoals een belevingspad over een moeras, een vogelkijkhut. Het gebied wordt ook meer toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers.

Vanaf 2018 zullen de werken van start gaan, uitgevoerd door de Vlaamse landmaatschappij in opdracht van het agentschap voor Natuur en Bos en in nauw overleg met alle partners. 

Leen Van den Bergh

Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost

Zeger Jespers

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact