Onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel verder gezet

Onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel verder gezet

Maandag 3 april 2017 — Het onderzoek naar het nut van het ruilverkavelingsproject Rijkevorsel-Wortel, gelegen in de Noorderkempen, is na enkele jaren stilstand hervat. Dat wil zeggen dat onderzocht wordt of ruilverkaveling nuttig kan ingezet worden in een zone op het grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas.

De landbouw in deze gemeenten is sterk en stabiel, de melkveesector en de veredelingslandbouw zijn de belangrijkste sectoren. Goed leefbare bedrijven, een gunstige opvolgingssituatie en een hoog percentage landbouwers die wensen uit te breiden, zorgen voor een grote vraag naar landbouwgronden. Het aanbod daarentegen is gering. Door de herverkaveling en een verbetering van de ontsluiting en van de waterhuishouding zijn belangrijke voordelen te realiseren.
Anderzijds gaan de hoge, actuele natuurwaarden in het gebied er op achteruit. Schaalvergroting en intensivering hebben tot gevolg dat de natuurwaarden, maar ook belangrijke landschapselementen verder aangetast worden.

Om verbetering te creëren voor zowel landbouw als natuur en landschap, heeft de Vlaamse Landmaatschappij de voorbije jaren een ontwerp-ruilverkavelingsplan opgesteld. Het ontwerp-ruilverkavelingsplan is een inrichtingsplan dat een pakket van maatregelen voorstelt. Voorbeelden zijn maatregelen in functie van de uitbouw van de landbouw-, natuur- en landschapsstructuur, maar ook maatregelen in functie van een betere ontsluiting, verkeersveiligheid, recreatie en waterkwaliteit.

De ruilverkaveling zal uitgevoerd worden nadat minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, de ruilverkaveling nuttig verklaart op basis van een openbaar onderzoek over het ontwerp-ruilverkavelingsplan. In de loop van 2017-2018 worden de voorbereidingen getroffen voor de organisatie van dat openbaar onderzoek.

Planning 2017 – 2018 :

Momenteel wordt er een milieueffectrapport (MER) geschreven. Het MER evalueert de effecten van het ruilverkavelingsplan op het milieu. De opdracht wordt uitgevoerd door een studiebureau en start op 1 april 2017. Het studiebureau stelt eerst een methodiek op voor het evalueren van de relevante milieueffecten. Die methodiek ligt ter inzage bij de gemeenten In de loop van de maanden juni en juli 2017. Op basis van de methodiek wordt het MER aansluitend opgesteld. 

Vervolgens is het nodig om de gegevens van gebruikers op te vragen bij de eigenaars, in functie van een correcte communicatie over de verschillende stappen in het project. Zo zullen eigenaars en gebruikers in de ruilverkaveling persoonlijk  op de hoogte gebracht worden van het openbaar onderzoek dat in 2018 wordt georganiseerd, door middel van een aangetekend schrijven. Opdat de Vlaamse landmaatschappij beschikt over de correcte gebruikersgegeven, worden in de loop van de maanden september en oktober 2017, de gebruikers van percelen opgevraagd bij de eigenaars.

Het is de bedoeling dat de Vlaamse Landmaatschappij het verzoek tot nuttigverklaring van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel aan minister Joke Schauvliege overmaakt in het voorjaar van 2019. Als dit leidt tot een nuttigverklaring kan de realisatie van de ruilverkaveling starten.

Bart Vueghs Projectleider at Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh Communicatieverantwoordelijke at Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost