Grasstroken niet gebruiken als doorgang

Grasstroken niet gebruiken als doorgan

Grasstroken die aangelegd worden in het kader van een beheerovereenkomst mogen niet als doorgang gebruikt worden. Een voorbijganger mag er dus niet op wandelen of rijden met een voertuig. Doet hij of zij dat toch, dan riskeert de landbouwer een lagere vergoeding voor zijn overeenkomst. Dat zegt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Door het gebruik van de stroken voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld recreatie of doorgang, kan de grasmat beschadigd worden, of komt de rust van akker -en weidevogels in het gedrang

Sommige landbouwers leggen grasstroken aan onderaan een hellende akker, langs een bos, rond een graanperceel, enzovoort. Die grasstroken worden meestal aangelegd in het kader van een beheerovereenkomst met de VLM. Op veel van die stroken zijn, behalve maaien, geen andere activiteiten toegelaten. Dat betekent dat de strook ook niet als doorgang mag gebruikt worden. Er mag in geen enkel geval op gewandeld, en dus ook niet op gereden worden met een voertuig. Als dat toch gebeurt, riskeert de landbouwer een lagere vergoeding voor zijn beheerovereenkomst. Met beheerovereenkomsten kunnen landbouwers extra maatregelen uitvoeren die goed zijn voor het landschap, de natuur en het milieu. Zo dragen ze bij aan erosiebestrijding, de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. Daarvoor leggen zij onder meer gras(kruiden)stroken aan op hun percelen. Die stroken vangen modder op afkomstig van hoger gelegen akkers, voorzien akker- en weidevogels van zomervoedsel en nest- en schuilgelegenheid en zorgen ervoor dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet terecht komen in beken, houtkanten of kruidenrijke bermen. In ruil voor hun inspanningen en ter compensatie van de opbrengstderving krijgen landbouwers jaarlijks een vergoeding. Op veel van de grasstroken waarop een beheerovereenkomst rust, zijn naast het maaibeheer geen andere activiteiten toegestaan. Door het gebruik van de stroken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld recreatie of doorgang, kan de grasmat beschadigd worden, of komt de rust van akker -en weidevogels in het gedrang. Op die manier wordt het doel van de beheerovereenkomst tenietgedaan. Het gebeurt jammer genoeg dat mensen zonder nadenken toch op zo'n grasstrook gaan wandelen, of er zelfs met een auto over rijden. Dat kan voor de landbouwer financiële gevolgen hebben, sensibiliseert de Vlaamse Landmaatschappij

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie, Vlaamse Landmaatschappij, Algemene Diensten

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact