Droogte heeft ook administratieve gevolgen voor boeren

De droogte heeft voor de land- en tuinbouwers niet alleen teelttechnische gevolgen, ook administratief kan ze implicaties hebben. Afhankelijk van welke schade de gewassen geleden hebben, moet een gewijzigde hoofd- of nateelt doorgegeven worden aan de Vlaamse landbouwadministratie om niet in de problemen te komen voor het uitbetalen van de basisbetaling. Ook in het kader van de vergroeningseisen moeten landbouwers bekijken of ze nog aan alle vereisten voldoen. Tot slot is het ook opletten geblazen in verband met de bemestingsregels.

anneer de hoofdteelt schade heeft geleden door de droogte maar toch op het perceel blijft staan, dan moet een landbouwer niets veranderen aan zijn verzamelaanvraag. Is de hoofdteelt vernield, niet ingezaaid of vervangen door een andere hoofdteelt, dan is de landbouwer niet verplicht iets te veranderen aan zijn verzamelaanvraag, maar hij kan dit wel doen. ovendien dient hij te beschikken over een bewijsstuk van die vernielde of niet opgekomen teelt.

Groenbedekkers of vanggewassen die als nateelt worden ingezaaid in het kader van ecologisch aandachtsgebied kunnen onder strikte voorwaarden tijdens de aanhoudingsperiode gebruikt worden als voedergewas. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat de groenbedekker dan voldoende vroeg is ingezaaid en dat er na de oogst voldoende gewas aanwezig blijft zodat de groenbedekker zijn functies kan uitoefenen, aldus het Departement Landbouw en Visserij.

De bijsturing van een teeltplan moet ook in het kader van de mestwetgeving bekeken worden. Zo is de bemesting vaak gebeurd vr de extreme weersomstandigheden en in functie van de bedoelde hoofdteelt. Aangezien rechten en plichten zijn bepaald en opgelegd in functie van de uiteindelijk aangegeven voor-, hoofden nateelt, kan het aangewezen zijn om de initiële hoofdteelt niet te wijzigen. Op vlak van derogatie levert de droogte geen problemen op. Derogatie kan dan ook niet worden ingetrokken, ook niet op perceelsniveau. In het kader van de nitraatresidubepaling selecteert de Mestbank de percelen en brengt de landbouwers hiervan op de hoogte rond 1 september.

Vervolgens krijgen zij 1 dagen de tijd om percelen met teeltschade of oogstmislukking als gevolg van de droogte, samen met de bewijsstukken, te melden aan de Mestbank. In dat geval kunnen n of meerdere vervangpercelen aangeduid worden. at moet een landbouwer nu doen als hij een controle ter plaatse krijgt in het kader van de steunmaatregelen of het mestdecreet Het belangrijkste waar een boer moet over beschikken, zijn bewijsstukken dat de geplande hoofdteelt niet kon worden ingezaaid of door de droogte geheel of gedeeltelijk mislukt is. Bij voorkeur is dat een verslag van de schattingscommissie. Dat geeft het minste discussie, klinkt het bij de landbouwadministratie.

Door de situatie te erkennen als overmacht, wordt de initieel aangegeven teelt aanvaard voor de bepaling van het recht op steun en voor de rechten en plichten in het kader van het mestdecreet. Landbouwers die als gevolg van de droogte hun verbintenis in het kader van agromilieumaatregelen niet kunnen nakomen, moeten dit aan hun buitendienst melden. Omdat de maatregel niet werd uitgevoerd, zal ook geen premie uitbetaald worden.

De agromilieuverbintenis wordt wel behouden en zal niet stopgezet worden als dit gemeld wordt door de landbouwer, luidt het. Ook in het kader van beheerovereenkomsten worden een aantal uitzonderingen toegestaan. aar de inzaai van gemengde grasstroken of faunavoedselgewassen bijvoorbeeld is mislukt, moet dit schriftelijke gemeld worden aan VLM.

ATT00001.htm

HTM - 168 bytes

PB_Gevolgen droogte voor steunmaatregelen en mestbankverplichtingen.docx

DOCX - 1.5 Mb

Bart Merckaert

Persverantwoordelijke, Landbouw en Visserij

Nele Vanslembrouck

Woordvoerder, Department Landbouw en Visserij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met