Skip to Content

Werken Kerremanspark in Zellik (Asse) van start

Werken Kerremanspark in Zellik van start (Asse)

Park wordt groener, natuurlijker en aangenamer om in te wandelen

Op 18 september beginnen de werken in het Kerremanspark in Zellik (Asse). De werken kaderen in het Landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek, waarbij er in nauwe samenwerking met de gemeente Asse, Regionaal Landschap Groene Corridor, VELT en Natuurpunt wordt getracht een halt toe te roepen aan de toenemende verstedelijking. Door de herinrichting van de resterende open (groene) ruimte wordt de omgeving leefbaarder voor omwonenden, werknemers van het researchpark en passanten. Naast ecologische maatregelen wordt er extra geïnvesteerd in recreatieve structuur, door de aanleg van fiets- en wandelpaden.

Het Kerremanspark zelf vormt een belangrijke groene stapsteen naar het Brussels gewest, waar het Moeras van Ganshoren en Laarbeekbos tot tegen de gewestgrens reiken.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw:

“Door de gerichte maatregelen, zoals het herstel van natte graslanden, de aanleg van poelen, de aanplanting van bos krijgen soorten als de ringslang, hondskruid en de ijsvogel een beter leefgebied, waardoor ze ook meer overlevingskansen krijgen in een sterk verstedelijkte context.”

Centraal in het park van 13 hectare wordt een wandel- of joglus van één kilometer aangelegd. Het leidt de fietsers en wandelaars langs open plekken, (speel)bossen en mooie stukjes natuur. Langs de Molenbeek, in de laagstgelegen zone van het park, wordt een rustpunt aangelegd waar men aangenaam kan vertoeven. 

De investering bedraagt 490.000 euro. De Vlaamse overheid neemt daarvan 210.000 euro voor haar rekening. De gemeente Asse betaalt 89.500 euro. Via EU-subsidies uit het Life+-programma (Green4Grey) draagt ook Europa 142.500 euro bij.

Contacteer ons
Leen Van den Bergh Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost
Leen Van den Bergh Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL