Overdracht project de Merode

De Merode draait door

Vlaanderen draagt de regie van het plattelandspoject de Merode over aan de drie provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg

Overdracht plattelandsproject op 20 oktober 2017
In 2012 besliste de Vlaamse Regering dat de provincies het voortouw nemen in het gebiedsgericht beleid. Daarom werd afgesproken om de coördinatie van het plattelandsproject de Merode over te dragen aan de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Die overdracht startte in december 2013 met de wissel van de voorzitter van de stuurgroep de Merode, van het kabinet van toenmalig minister-president Kris Peeters naar de drie provincies. Nu, in 2017, is de overdracht volbracht en wordt het projectsecretariaat de Merode door personeelsleden van de provincies bemand. De Vlaamse Landmaatschappij blijft partner van het samenwerkingsverband en zal de laatste landinrichtingsprojecten afwerken. 


Praktijkboek 10 jaar de Merode 
De Vlaamse Landmaatschappij presenteert op 20 oktober ook het praktijkboek ‘10 jaar de Merode, een decennium prinsheerlijke projecten’. Projectinformatie, illustraties van ontwerpen en reflecties van burgemeesters, terreineigenaars en VLM-personeel geven je een inkijk in de praktijk van de Merode. Het praktijkboek kwam tot stand in samenwerking met het vaktijdschrift Publieke Ruimte.


Het prinsheerlijke platteland de Merode heeft in het dichtbebouwde Vlaanderen unieke troeven. 


Een fantastisch landschap, prachtige natuur, hoogstaand erfgoed, … De streek presenteert zich sinds enkele jaren nadrukkelijk als een geheel, als een merk gedragen door meerdere partners: Vlaanderen, drie provincies, negen lokale besturen, terreinbeheerders, verenigingen, ondernemers, inwoners enzovoort.  Dat is een opmerkelijke evolutie voor een domein dat dertien jaar geleden nog het bezit was van de prinselijke familie de Merode. Gedurende de afgelopen tien jaar hebben heel wat natuurgebieden en openbare plaatsen een complete metamorphose ondergaan. De belangrijkste verandering is misschien wel dat de lokale inwoners zich sterk bewust zijn van dit uniek gebied en de mogelijkheden dat het met zich meebrengt. Nieuwe samenwerkingsverbanden worden gesmeed tussen lokale ondernemers, erfgoedverenigingen en besturen.


Een robuust partnerschap 
De Merode is een stevig onderbouwd partnerschap dat zijn oorsprong kent bij het ondertekenen van het charter in 2004.  Met de VLM als katalysator hebben meer dan 25 partners op lokaal en bovenlokaal niveau elkaar de voorbije jaren gevonden.  We hebben samen de Merode op de kaart gezet als een entiteit die de gemeente- en provinciegrenzen overschrijdt.  Het gebied heeft een samenhang en een identiteit gekregen.  Dat heeft de samenwerking tussen alle partners een duw in de rug gegeven.  Meer en meer actoren scharen zich achter het duurzaam toekomstperspectief voor de streek.  
 
Quote minister Schauvliege: 
“Het was voor Vlaanderen een genoegen om in dit prinselijk gebied te investeren. Het plattelandsproject de Merode was een echt pilootproject voor het plattelandsbeleid in Vlaanderen. Het was een ambitieus, zelfs prestigieus project van bij de start. Het geïntegreerd plan had tot doel het landschap, de natuur, de cultuur, het toerisme, de recreatie én de lokale economie van de streek een duurzame duw in de rug te geven. Ik heb er alle vertrouwen in dat de fundamenten voor dit project en voor dit partnerschap sterk genoeg zijn voor de verdere ontplooiing van de streek.” 


Quote gedeputeerde Peter Bellens, provincie Antwerpen en voorzitter van de stuurgroep de Merode:
“De sleutel voor plattelandsontwikkeling is samenwerking: tussen overheden, publieke en private partners en alle inwoners, over beleidsdomeinen heen. In de Merode wordt bewezen wat je daarmee kunt bereiken. Uiteraard gaan we op dat elan verder. “ 
Quote gedeputeerde Monique Swinnen, provincie Vlaams-Brabant:
“Vlaanderen en de VLM hebben de voorbije tien jaar sterk geïnvesteerd in de Merode. Het is belangrijk dat wij de dynamiek levend houden en nieuwe projecten blijven opzetten.  Ik heb er veel vertrouwen in dat we op een goede en flexibele manier zullen samenwerken, ook met de andere bestuursniveaus. De drie provincies vullen elkaar heel goed aan, het geheel is sterker dan de delen. En het allerbelangrijkste is dat we allemaal een hart voor de Merode hebben.”


Quote gedeputeerde Inge Moors, provincie Limburg: 
“De Merode is provincie-, gemeente- en beleidsoverschrijdend werken aan een gemeenschappelijk verhaal waarin iedere partner zich herkent en zichzelf kan blijven. De Merode is prachtig en dat moet zo blijven.  Ik zie de Merode over vijf jaar als een gemeenschappelijk verhaal van veel partners, als een gastvrije plek voor bezoekers en een gebied waar het goed wonen en werken is.” 

Hoy-Ming To

Projectleider de Merode, Prinsheerlijk Platteland, Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost

Leen Van den bergh

Communicatieverantwoordelijke regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact