Openbaar onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling Molenbeersel

Kinrooi - De Vlaamse overheid onderzoekt het nut van een ruilverkavelingsproject Molenbeersel in een gebied van circa 850 ha op het grondgebied van de gemeente Kinrooi. Daarover loopt in de gemeente Kinrooi een openbaar onderzoek van 5 februari 2018 tot en met 6 maart 2018. De Vlaamse Landmaatschappij organiseert zitdagen en een infomarkt voor wie op zoek is naar meer informatie.

Het gebied rond de dorpskern van Molenbeersel is een belangrijk en vrij homogeen landbouwgebied. Vermits de verdere ontwikkeling van de landbouw gehinderd wordt door de slechte perceelstructuur (veel kleine en slecht gevormde percelen), heeft de ruilverkaveling Molenbeersel als hoofddoel die perceelstructuren te verbeteren en een goede ontsluiting ervan te verzekeren.

Daarnaast worden ook andere doelen nagestreefd, zoals het versterken en op elkaar afstemmen van zachte recreatie, landschap, natuur en water.  Zo zal bijvoorbeeld in het westelijk deel van het gebied de herinrichting voor landbouw gecombineerd worden met een netwerk van bomenrijen of boomgroepen, voortbouwend op de reeds aanwezige begroeiing. Ook zal de omgeving van de Keijersmolen ontwikkeld worden voor de inwoners van Molenbeersel en zullen enkele natuurgebieden verder worden uitgebreid en ontwikkeld (o.a. Stramprooierbroek en Brandven).

Met het ruilverkavelingsplan Molenbeersel voorziet de Vlaamse overheid, samen met de gemeente Kinrooi, in een aanzienlijke investering in de omgevingskwaliteit van het platteland. De totale kostprijs van het ruilverkavelingsproject Molenbeersel wordt geraamd op 7 miljoen euro, waarvan ca. 5 miljoen euro ten laste zal worden genomen door het Vlaams Gewest.

Start openbaar onderzoek ruilverkaveling Molenbeersel

Het openbaar onderzoek over het ontwerp van ruilverkavelingsplan loopt in de gemeente Kinrooi van 5 februari 2018 tot en met 6 maart 2018. Het plan-MER over het ontwerp van ruilverkavelingsplan Molenbeersel ligt reeds vanaf 6 januari 2018 ter inzage in de gemeente Kinrooi en in de stad Bree.

Plannen inkijken

In de periode van het openbaar onderzoek kunnen alle belanghebbenden de plannen, lijsten van eigenaars of (vrucht)gebruikers, de kostenraming en het plan-milieueffectenrapport inkijken in het gemeentehuis van Kinrooi. Indien gewenst kunnen zij in die periode een bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseert zitdagen voor wie op zoek is naar meer informatie. Belanghebbenden en bewoners kunnen daarvoor terecht in het gemeenschapscentrum de Stegel (Molenbeersel) op de maandagen, dinsdagen en donderdagen tijdens de duur van het openbaar onderzoek .

Om belangstellenden te informeren over de voorgestelde ruilverkaveling, organiseert de Vlaamse Landmaatschappij ook een infomarkt. Iedereen is van harte welkom op 10 februari van 10u tot 16u in de Stegel (Weertersesteenweg 363/1, Molenbeersel). Om 11u en 16u is er een plenaire toelichting.

Alle info over het project is terug te vinden via de website van de Vlaamse Landmaatschappij: www.vlm.be. Bij de projectpagina van Molenbeersel is alle praktische info te vinden over het openbaar onderzoek, de zitdagen de infomarkt. De nieuwsbrief over het project kan daar ook gedownload worden.

Leen Van den Bergh

Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost

Wouter Van Muysen

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact