Investering van 2,35 miljoen euro voor natuur in het Torfbroek

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft vandaag het natuurinrichtingsproject “Torfbroek” goedgekeurd. In 2017 werd hierover een projectrapport opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Kampenhout, Natuurpunt en enkele burgers met een groot hart voor natuur. Het dossier dat de minister goedkeurde bevat de concrete maatregelen en het totale kostenplaatje dat 2.359.000 euro bedraagt.

Het Torfbroek behoort ondanks zijn bescheiden oppervlakte van 47,5 hectare tot de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Als restant van een uitgestrekt - en voor de lage landen uniek - moeras dat wordt gevoed door zeer kalkrijk grondwater, ontsnapte het in de jaren ’30 maar nipt aan een verkaveling. In 1981 werd het Torfbroek het eerste erkende natuurgebied van België. Grote open waterplassen en een kleinschalige perceelstructuur van vroegere beemden vormen een fraai landschappelijk geheel. Het gebied herbergt een aantal unieke vegetaties van zeldzame hooilanden (o.m. blauwgraslanden), trilvenen en kalkmoeras, rietvelden en open water (o.m. kranswiervegetaties). Voor verschillende plantensoorten is dit gebied de laatste groeiplaats in Vlaanderen.

Door de goedkeuring van dit natuurinrichtingsproject maakt Joke Schauvliege financiële middelen vrij om een uitgebreid natuurherstel door te voeren en zet zij mee haar schouders onder de versterking van de biodiversiteit. Een belangrijkste focus van het project ligt op het versterken en voor de toekomst veiligstellen van de unieke natuurwaarden. Op heel wat plekken zijn nog natuurwaarden te winnen. Terreinophogingen en voormalige visvijvers worden omgevormd tot natuurlijke kalkrijke moerasbiotopen, een stort wordt gesaneerd en ontwikkeld tot trilveen, slib wordt verwijderd uit de grote waterplassen, constructies en verhardingen verdwijnen en het grachtenstelsel wordt in ere hersteld. Om het arbeidsintensieve maaibeheer van de moerasbiotopen te vergemakkelijken worden beheerwegen aangelegd. Daarmee worden ook de wandelmogelijkheden voor omwonenden, natuurliefhebbers en andere recreanten verbeterd. Naast een gloednieuw beheergebouw komen er een aantal recreatieve voorzieningen zoals een knuppelpad over de moerasbiotopen en een vogelkijkwand met zicht over de fauna- en floravijver. Die zullen ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

De plannen worden nu gedetailleerd, de nodige toelatingen aangevraagd en aannemers geselecteerd. Als alles loopt zoals voorzien, dan kunnen de werken van start gaan vanaf het najaar. De werken worden uitgevoerd door de Vlaamse landmaatschappij in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos en in nauw overleg met alle betrokken partners. 

Dieter Devolder

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Leen Van den Bergh

Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met