Skip to Content

Meer resultaten door gebiedsgerichte inzet van beheerovereenkomsten

VLM streeft naar meer resultaten door gebiedsgerichte inzet van beheerovereenkomsten

De bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaan dit jaar actief de boer op in die gebieden waar beheerovereenkomsten de meeste kans op resultaten hebben. De focus ligt voornamelijk op gebieden voor soortenbescherming.

Met de sterke inzet op een gebiedsgerichte aanpak, streeft de VLM naar meer resultaten van de maatregelen uitgevoerd via een beheerovereenkomst. Vooral voor landbouwgebonden soorten zoals akker- en weidevogels, maar ook voor de NATURA 2000-soorten grauwe kiekendief en Europese hamster worden extra inspanningen gedaan om de geschikte leefgebieden nog beter in te richten. Denk daarbij onder meer aan de aanleg van voedselgewassen, vogelakkers of perceelsranden.

De bedrijfsplanners van de VLM zullen in de voornaamste gebieden voor soortenbescherming gericht contact opnemen met landbouwers om hen te overtuigen een beheerovereenkomst te sluiten. Daarnaast zullen de bedrijfsplanners proactief landbouwers benaderen in een aantal zorgvuldig geselecteerde gebieden waar gewerkt wordt aan concrete doelstellingen rond landschap, natuur of milieu.

Buiten de afgebakende gebieden zullen de bedrijfsplanners van de VLM ook nog de  spontane aanvragen van landbouwers voor een beheerovereenkomst behandelen. De VLM dringt er wel op aan dat landbouwers die interesse hebben in het sluiten van een beheerovereenkomst zo snel mogelijk contact opnemen met de lokale bedrijfsplanner. Dat laat de bedrijfsplanners toe hun werk optimaal te organiseren

Contacteer ons
Dirk Van Gijseghem Afdelingshoofd, Vlaamse Landmaatschappij, Platteland en Mestbeleid
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Dirk Van Gijseghem Afdelingshoofd, Vlaamse Landmaatschappij, Platteland en Mestbeleid
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL