236 dossiers ingediend voor steunregeling stopzetting varkensstallen

Landbouwers konden tot zaterdag 17 juni een aanvraagdossier indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij om in te stappen in de vrijwillige steunregeling die werd uitgewerkt voor de stopzetting van varkensstallen. 236 varkenshouders hebben dat ook gedaan. Als alle dossiers effectief worden goedgekeurd en uitgevoerd, dan wordt ingeschat dat dit tot een reductie van de varkensstapel leidt van ongeveer 295.000 varkens. Dat is minder dan verwacht, maar gezien de huidige gunstige marktsituatie een begrijpelijk resultaat en een belangrijke eerste stap om de varkensstapel tegen 2030 met 30% te verminderen. ​

Aangezien het budget van 200 miljoen euro niet volledig zal worden besteed met de huidige oproep heeft de Vlaamse Regering op 16 juni principieel beslist om de steunregeling uit te breiden door de drempel van de impactscore te verlagen van 0,5% naar 0,025%. Over dat besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

De vrijwillige steunregeling is één van de maatregelen uit het Stikstofakkoord van de Vlaamse Regering om de uitstoot van stikstof vanuit de landbouw te verminderen. De regeling kwam er ook op vraag van de sector zelf, die al jaren met slechte prijzen te kampen had.

980 landbouwbedrijven kwamen volgens de voorwaarden in aanmerking en werden daarover geïnformeerd door de Vlaamse Landmaatschappij. Met het voorziene bedrag van 200 miljoen euro zou ongeveer 2/3 van de bedrijven steun kunnen krijgen voor de stopzetting van de varkensstallen. 236 landbouwers of 24% van de landbouwers die in aanmerking kwamen, hebben een aanvraagdossier ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij. Dat betekent dat er voldoende budget is om alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen ook goed te keuren.

Verdeling aanvraagdossiers per provincie
Verdeling aanvraagdossiers per provincie

Verdere stappen

Experten van de Vlaamse Landmaatschappij gaan nu aan de slag met de dossiers en kijken na of die aan de voorwaarden voldoen. De dossiers die het eerst ingediend werden, zal de VLM het eerst behandelen. In juli al kunnen dan de eerste beslissingen over de vergoedingen verstuurd worden. In september worden de laatste landbouwers geïnformeerd over de beslissing. Ze vernemen dan of hun dossier is goedgekeurd en hoeveel de financiële vergoeding bedraagt. Op dat moment kan de landbouwer beslissen of hij de beslissing al dan niet aanvaardt en of hij de varkensstal effectief stopzet en eventueel ook sloopt.

De stopzetting van de varkensstal moet gebeuren binnen 1 jaar nadat de beslissing is ontvangen. Voor de sloop heeft de landbouwer 2 jaar tijd. Zodra de stal gestopt en/of gesloopt is kan de landbouwer een aanvraag tot uitbetaling indienen. De VLM heeft vervolgens 2 maanden de tijd om de vergoeding uit te betalen. ​

Voorstel tot uitbreiding steunregeling

Aangezien het voorziene budget van 200 miljoen euro momenteel niet volledig wordt benut, werd onderzocht of en op welke manier de steunregeling een vervolg kan krijgen.

De Vlaamse Regering keurde op 16 juni principieel een besluit goed waardoor de drempel voor de impactscore verlaagd wordt van 0,5% naar 0,025%, om in aanmerking te komen voor de steunregeling. Die aanpassing zal bijdragen aan de inspanningen om het beoogde doel te bereiken om tegen 2030 30% minder varkens in Vlaanderen te hebben.

Bijkomend draagt de aanpassing bij tot de inspanningen om de doelstellingen van het Mestdecreet te bereiken. Doordat er mogelijk meer varkensbedrijven zullen stoppen, zal er logischerwijze ook minder varkensmest gebruikt worden voor bemesting, wat bevorderlijk is voor de waterkwaliteit. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact