Skip to Content

2,5 miljoen euro voor terugbetaling fosforstalen aan land- en tuinbouwers

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, maakt de komende drie jaar 2,5 miljoen euro vrij voor de terugbetaling van fosforstalen aan land- en tuinbouwers. Zoals bekend, pakt het vernieuwde Mestdecreet (MAP 5) het teveel aan fosfaat in bodem en water aan. Landbouwers worden gestimuleerd om het fosfaatgehalte van hun landbouwpercelen te analyseren. Om hen hierin tegemoet te komen, voorziet de minister in de terugbetaling van fosforstalen onder specifieke voorwaarden.

MAP 5 stelt dat de fosforbemestingsnormen, die vroeger per teelt generiek waren bepaald voor heel Vlaanderen, verder worden gedifferentieerd in functie van het fosfaat dat voor de planten beschikbaar is in de bodem. Er worden vier fosforklassen (I-IV) vooropgesteld. De fosforbemestingsnorm is afhankelijk van de teelt en de klasse. Voor de jaren 2015 en 2016 worden alle percelen automatisch ingedeeld in klasse III. Vanaf 2017 is klasse IV de referentieklasse. Land- en tuinbouwers kunnen met een bodemanalyse aantonen dat het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat van hun percelen tot een lagere klasse behoort. Op basis van het resultaat van de analyse wijst de Mestbank het bemonsterde perceel dan toe aan een bepaalde klasse.

Een financiële tegemoetkoming voor de fosfaatanalyse is mogelijk wanneer het bodemstaal genomen is in het jaar 2015 of later. Het perceel moet minstens een klasse lager worden ingedeeld dan de klasse die van toepassing is én moet zijn ingedeeld in klasse I of II. Er is per analyse een forfaitair bedrag vastgelegd van 50 euro voor grasland en 25 euro voor akkerland.

Joke Schauvliege: “De aanpak van het teveel aan fosfaat in bodem en water wordt door MAP 5 opgevoerd. Het helpt de land- en tuinbouwers vooruit als zij de correcte fosfaatinhoud van  hun percelen kennen. Ik wil hen dan ook, in deze economisch moeilijke tijden, ondersteunen door de analysekosten deels terug te betalen. Op deze wijze zal het draagvlak voor de uitvoering van het aangescherpte MAP 5 toenemen.”    

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL