30 september 2017 is uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten

De Mestbank vraagt aan de landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, om in september hun certificatenrekeningen na te kijken. De mestverwerkingscertificaten voor 2015 moeten immers ten laatste op 30 september 2017 naar de certificatenrekening van 2015 overgedragen zijn.
De landbouwers kunnen een actueel overzicht van hun mestverwerkingscertificaten (MVC) bekijken op de certificatenrekening van 2015. Die staat op het Mestbankloket . Overdrachten die te laat worden ingediend, kunnen niet in rekening gebracht worden. De Mestbank herinnert de landbouwers ook aan de nieuwe gemeentelijke druk voor de basismestverwerkingsplicht die ingegaan is op 1 januari 2017.

Mestverwerkingscertificaten voor het voldoen aan de basismestverwerkingsplicht van 2015
Het Mestdecreet legt een mestverwerkingsplicht op aan de bedrijven. Die basismestverwerkingsplicht hangt af van de gemeentelijke productiedruk en het nettostikstofoverschot. De bedrijven met een basismestverwerkingsplicht voor 2015, kregen eind juni 2017 van de Mestbank een melding met de te verwerken hoeveelheid mest. De mestverwerkingsplicht van 2015 kan ook geraadpleegd worden op het Mestbankloket.

Om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht, moeten de bedrijven op 30 september 2017 over voldoende mestverwerkingscertificaten beschikken. De Mestbank kijkt daarvoor de certificatenrekening van het jaar 2015 na. De mestverwerkingscertificaten waarover het bedrijf beschikt, mogen voor maximaal 5.000 kg nettostikstof afkomstig zijn van pluimveemest die werd geproduceerd door een ander bedrijf.

Wie mestverwerkingscertificaten van 2016 wil gebruiken voor het bewijzen van de basismestver-werkingsplicht van het jaar 2015, moet die mestverwerkingscertificaten ten laatste op 30 september 2017 overdragen via het Mestbankloket.

Mestverwerkingscertificaten voor het voldoen aan de verwerkingsplicht door een overname van nutriëntenemissierechten (NER) mits mestverwerking
Wie in 2015 nutriëntenemissierechten had, die werden overgenomen mits mestverwerking van bedrijfseigen mest, had twee keuzes in 2015:

  •       ofwel die hoeveelheid te verwerken mest exporteren;
  •       ofwel die hoeveelheid mest naar een verwerkingsinstallatie voeren.
     

De landbouwer moet er daarnaast voor zorgen dat de nodige mestverwerkingscertificaten van 2015 ten laatste op 30 september 2017 op zijn certificatenrekening van 2015 staan. In tegenstelling tot de basismestverwerkingsplicht, mag hij voor die mestverwerkingsplicht geen mestverwerkingscertificaten van 2016 naar de certificatenrekening van 2017 overdragen.

Voor de basismestverwerkingsplicht van het productiejaar 2017 geldt een nieuwe gemeentelijke productiedruk per gemeente.
Om rekening te houden met de schaalnadelen voor kleine familiale bedrijven, geldt de verwerkingsplicht alleen voor landbouwers met een te verwerken hoeveelheid stikstof van meer dan 5000 kg. Wat de mestdruk betreft, wordt de mestverwerkingsplicht opgelegd per gemeente. Alle gemeenten worden ingedeeld op basis van de nettoproductie van stikstof uit dierlijke mest en de afzetmogelijkheden van dierlijke mest. Afhankelijk van die indeling moeten landbouwers een basispercentage van het forfaitaire nettostikstofoverschot verwerken.

Vanaf de basismestverwerkingsplicht van 2017, geldt een nieuwe gemeentelijke productiedruk per gemeente. De meest recente lijst van de gemeentelijke productiedruk per gemeente, met het bijhorende basispercentage is in werking getreden op 1 januari 2017. Die lijst is gebaseerd op de bijlage van de VLAREME van 28 oktober 2016. Ze is terug te vinden op de VLM-website: www.vlm.be > Mestbank > mest > mestbewerking en verwerking > verwerkingsplicht.

Naar de bedrijven waarvoor de productiedruk effectief wijzigt, heeft de Mestbank op 10 juli 2017 een e-mail gestuurd om hen daarover in te lichten. De bedrijven zonder e-mailadres kregen een brief.

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Sara De Bolle

Dienst Productie en Afzet, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact