Skip to Content
30 september 2020 is uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten

30 september 2020 is uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten

Landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, kijken het best nu hun certificatenrekeningen na op het Mestbankloket. Wie mestverwerkingscertificaten van 2019 wil gebruiken voor het bewijzen van de basismestverwerkingsplicht van het jaar 2018, moet die mestverwerkingscertificaten ten laatste op 30 september 2020 overdragen via het Mestbankloket. Overdrachten die te laat worden ingediend, worden niet in rekening gebracht. De basismestverwerkingsplicht van 2018 kan worden ingevuld met mestverwerkingscertificaten van 2018 en 2019.

Mestverwerkingscertificaten voor het voldoen aan de basismestverwerkingsplicht van 2018

Het Mestdecreet legt een mestverwerkingsplicht op aan de bedrijven. Die basismestverwerkingsplicht hangt af van de gemeentelijke productiedruk en het nettostikstofoverschot.

De bedrijven met een basismestverwerkingsplicht voor 2018, kregen in juli 2020 van de Mestbank een melding met de te verwerken hoeveelheid mest. Ze kunnen hun mestverwerkingsplicht voor 2018 ook bekijken op het Mestbankloket:  www.mestbankloket.be > MVC.

Om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht moet het bedrijf op 30 september 2020 over de nodige mestverwerkingscertificaten beschikken. De Mestbank kijkt daarvoor de certificatenrekening van het jaar 2018 na. De mestverwerkingscertificaten waarover de bedrijfsgroep beschikt, mogen voor maximaal 5.000 kg nettostikstof afkomstig zijn van pluimveemest die werd geproduceerd door een andere bedrijfsgroep.

Wie mestverwerkingscertificaten van 2019 wil gebruiken voor het bewijzen van de basismestver-werkingsplicht van het jaar 2018, moet die mestverwerkingscertificaten ten laatste op 30 september 2020 overdragen via het Mestbankloket.

Mestverwerkingscertificaten voor het voldoen aan de verwerkingsplicht door een overname van nutriëntenemissierechten (NER) mits mestverwerking

Wie in 2018 nutriëntenemissierechten overnam en daarvoor bedrijfseigen mest moest verwerken, moest in 2018 de te verwerken mest exporteren of naar een verwerkingsinstallatie voeren.

De nodige mestverwerkingscertificaten van 2018 moeten ten laatste op 30 september 2020 op de certificatenrekening van 2018 staan. In tegenstelling tot de basismestverwerkingsplicht, mag de landbouwer voor die mestverwerkingsplicht geen mestverwerkingscertificaten van 2019 naar de certificatenrekening van 2018 overdragen.

Contacteer ons
Stefan Van Gansbeke Dienst productie en afzet
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Stefan Van Gansbeke Dienst productie en afzet
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL