Skip to Content
82% van de landbouwers zaait voldoende vanggewassen in

82% van de landbouwers zaait voldoende vanggewassen in

In 2019 moesten heel wat landbouwers extra vanggewassen inzaaien om de waterkwaliteit te verbeteren. De VLM informeert de betrokken landbouwbedrijven over de gevolgen van hun inspanningen. 

Het zesde Mestactieplan (MAP 6) bevat gerichte maatregelen die cruciaal zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo moeten landbouwers in de gebieden met de slechtste waterkwaliteit, de zogenaamde gebiedstypes 2 en 3, onder meer bijkomende vanggewassen inzaaien. Door vanggewassen in te zaaien, wordt vermeden dat te veel stikstof en fosfor terechtkomt in het grond- of oppervlaktewater.

Uit de gegevens van de Mestbank blijkt dat 82 % van de landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3 heeft voldaan aan hun extra vanggewasverplichting. Van de 10.037 landbouwers die bijkomende inspanningen moesten leveren, hebben 8.227 landbouwers hun verplicht doelareaal gerealiseerd. In 2019 bedroeg het totaal van de verplichte doelarealen 61.925 hectare (na correctie). 1.810 landbouwbedrijven slaagden er niet in hun verplichting (volledig) na te komen.

Alle landbouwbedrijven worden door de VLM geïnformeerd over de gevolgen van hun inspanningen. Conform de regelgeving moeten landbouwbedrijven de niet-gerealiseerde oppervlakte vanggewassen van 2019 extra inzaaien in 2020. Daarnaast is er een boete van 250 euro per hectare voorzien. De opbrengsten van de geïnde boetes zullen gebruikt worden voor de begeleiding van de landbouwers.

 

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder
Sabine De Mulder diensthoofd dataverwerking en -analyse
Leen Van den Bergh woordvoerder
Sabine De Mulder diensthoofd dataverwerking en -analyse
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL