990 landbouwers gaan van start met nieuwe beheerovereenkomst

Door de overgang van de tweede naar de derde programmaperiode voor plattelandsontwikkeling liep het sluiten van beheerovereenkomsten met startdatum 1 januari 2015 vertraging op. Intussen bezorgde de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan 990 landbouwers hun definitieve overeenkomst. Samen zullen zij de komende jaren meer dan 4000 percelen, kleine landschapselementen, gras- en bloemenstroken op een milieu- en natuurvriendelijke manier beheren. In totaal zullen zij hiervoor jaarlijks een bedrag van 2.552.046 euro ontvangen.

Vooral het onderhoud van kleine landschapselementen is in trek bij de landbouwers. Voor 1.356 (kap)hagen, heggen, houtkanten en knotbomenrijen met een totale lengte van bijna 185 km werd een beheerovereenkomst gesloten. De landbouwers zullen hiervoor jaarlijks een totaalbedrag van 353.941 euro ontvangen.​

Ook het bufferen van kwetsbare natuurelementen zoals waterlopen, holle wegen en bossen kan op veel belangstelling rekenen bij de landbouwers. Door middel van 1.205 graskruidenstroken zullen dergelijke natuurelementen gebufferd worden over een totale lengte van ongeveer 320km (totale oppervlakte stroken: 364ha). De totale jaarlijkse vergoeding hiervoor bedraagt 624.719 euro. Langs meer dan 4km houtige landschapselementen (bossen, houtkanten…) zullen landbouwers door middel van bloemenstroken voedsel voorzien voor onder meer bijen en vlinders (totale oppervlakte stroken: 4,6ha). Zij zullen hiervoor jaarlijks een totale vergoeding van 9.032 euro ontvangen.

Ook voor de bescherming van akker- en weidefauna tonen de landbouwers heel wat interesse. In totaal nemen zij op 879 percelen of stroken met een totale oppervlakte van bijna 765ha faunavriendelijke maatregelen zoals het uitstellen van het maaibeheer op graslanden of de teelt van wintervoedsel voor akkervogels. Hiervoor ontvangen de landbouwers jaarlijks een totaalbedrag van 1.249.279 euro.

Daarnaast nemen de landbouwers ook maatregelen voor erosiebestrijding (totale oppervlakte: 142ha, totale jaarlijkse vergoeding: 207.975 euro), de ontwikkeling en instandhouding van soortenrijke graslanden (totale oppervlakte: 89ha, totale jaarlijkse vergoeding: 89.215 euro) en de verbetering van de waterkwaliteit (totale oppervlakte: 73ha, totale jaarlijkse vergoeding: 17.885 euro).

De meest gegeerde beheerpakketten voor gras(kruiden)stroken zijn die voor de aanleg en/of het onderhoud van gemengde grasstroken en gemengde grasstroken plus (meer dan 80% van alle gras(kruiden)stroken). Voor deze pakketten werden 1.779 overeenkomsten gesloten voor een totale oppervlakte van 742ha. Gemengde grasstroken (plus) vormen door een aangepast beheer niet alleen een aantrekkelijk leefgebied voor allerlei fauna, maar kunnen tegelijkertijd worden ingezet voor erosiebestrijding en de buffering van kwetsbare natuurelementen.

Bart Van Wambeke

Diensthoofd Beheerovereenkomsten, Vlaamse Landmaatschappij

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met