Aandachtspunten voor landbouwers met een beheerovereenkomst

Om de milieu-, natuur- en landschapsdoelstellingen te bereiken en om verminderde uitbetaling en sancties te vermijden is het belangrijk dat landbouwers met beheerovereenkomsten de maatregelen die daarbij horen correct en volledig uitvoeren. Daarom geeft de Vlaamse Landmaatschappij advies om de belangrijkste veelgemaakte fouten die op het terrein worden vastgesteld te voorkomen.

Beheer soortenrijke graslanden correct en bewaar het maai- en begrazingsregister

Respecteer bij het beheer van soortenrijke graslanden het voorgeschreven aantal maaibeurten en de maai- of beweidingsperiode. Het beheer wordt niet alleen in het jaar van de controle op het terrein ​ gecontroleerd, het beheer wordt ook administratief gecontroleerd door middel van een register. Het is dan ook belangrijk om het uitgevoerde beheer voor alle contractjaren correct bij te houden op het maai- of begrazingsregister. Het register bewaart u best op uw bedrijf omdat u het bij een controle ter plaatse moet kunnen voorleggen.

Onderhoud kleine landschapselementen

Ook het onderhoud van kleine landschapselementen vraagt aandacht. Het beheer moet daadwerkelijk uitgevoerd worden. Snoei hagen jaarlijks. De andere kleine landschapselementen, heggen, houtkanten, kaphagen en knotbomen, moet u gedurende de looptijd van de overeenkomst één keer (voldoende) terugsnoeien, afzetten of knotten. Gebeurt dat niet, riskeert u een beëindiging van uw overeenkomst of een terugvordering van de reeds verkregen vergoedingen. Na afloop van uw contract zal u voor het betreffende beheerobject geen nieuwe beheerovereenkomst meer kunnen sluiten. Vul gaten in het landschapselement met geschikte soorten en vervang dode planten.

Bewaar facturen en aankoopbewijzen van zaadmengsels voor perceelsranden

Bij nieuw aangelegde gemengde grasstroken of bloemenstroken is het belangrijk dat u kan aantonen dat het juiste mengsel werd ingezaaid. Het gaat daarbij om het factuur of het aankoopbewijs waarop het aangekochte mengsel en de hoeveelheid vermeld staat. Ook het zaaizaadetiket waarop de volledige soortensamenstelling vermeld wordt, moet u bewaren. Let op, soms staat de soortensamenstelling op meerdere etiketten. Bewaar die documenten bij uw contract en bewaar ze op uw bedrijf zodat u ze bij een controle ter plaatse kunt voorleggen. ​

Maai of klepel een deel van gemengde grasstroken niet

Bij de gemengde grasstroken plus blijkt nog te vaak dat het ongemaaide of niet-geklepelde deel ontbreekt of niet voldoet aan de vereiste afmetingen. Bij elke maaibeurt moet over de volledige lengte van de strook minstens een derde en maximaal de helft van de breedte blijven staan. Zulke vaststellingen leiden steeds tot een verminderde uitbetaling. ​

Let op de afmetingen van het beheerobject

Ook de afmetingen van het beheerobject zijn een aandachtspunt. Het gaat om de oppervlakte van percelen, de breedte van randen, de lengte van hagen en heggen, het aantal knotbomen, enzovoort. Afwijkingen kunnen tot een oppervlaktesanctie leiden.

Meer informatie

In dit overzicht vindt u de veel gemaakte fouten per beheermaatregel.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op www.vlm.be/beheerovereenkomsten.

 

Voor meer inhoudelijke informatie

Bert Van Wambeke, diensthoofd Beheerovereenkomsten

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
TEL 02 543 72 74

bert.vanwambeke@vlm.be

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact