Aanvraag equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’ verlengd tot 31 oktober

De natte weersomstandigheden in het voorjaar hebben ervoor gezorgd dat aardappelen en mais vaak later zijn ingezaaid en zullen worden geoogst. Ondanks de goede groeiomstandigheden in de zomer zal het daardoor in sommige streken moeilijk worden om de vanggewassen na aardappelen en mais tijdig in te zaaien.

Om aan de vanggewasverplichting te kunnen voldoen en het doelareaal op percelen in gebiedstype 2 en 3 te realiseren voorziet de wetgeving in 2 mogelijkheden voor aardappelen en mais. De landbouwer kan het doelareaal realiseren via de gewone vanggewasregeling waarbij voor aardappelen en mais het vanggewas uiterlijk 15 oktober moet ingezaaid zijn. Daarnaast is er de equivalente maatregel 'wintergranen en wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten'.

Omwille van de weersomstandigheden biedt de Mestbank landbouwers de mogelijkheid aan om nu nog te kiezen voor de equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’.

De aanvraag moet gebeuren uiterlijk 31 oktober 2023 via de rubriek Aanvragen op het Mestbankloket. De percelen waarop de landbouwer de equivalente maatregel zal toepassen, moeten in de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij eveneens uiterlijk 31 oktober 2023 aangeduid zijn. De aanduiding gebeurt in de kolom ‘gespecialiseerde productiemethode’ (code EQW).

De voorwaarden van de equivalente maatregel blijven onverminderd van toepassing.

Meer info

Meer algemene informatie over de equivalente maatregelen staat op de website van de Vlaamse Landmaatschappij. Daar zijn de voorwaarden verbonden aan de equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’ raadpleegbaar. ​

Belangrijk is:

  • Het wintergraan of wintervlas moet uiterlijk 15 november ingezaaid zijn op de betreffende percelen en worden aangehouden als hoofdteelt in 2024.
  • De percelen waar de equivalente maatregel ‘wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’ wordt toegepast, tellen slechts gedeeltelijk mee voor het realiseren van het doelareaal, waarbij er wordt gewerkt met een factor 0,65.

Ook belangrijke informatie omtrent de sancties bij het niet naleven van de voorwaarden zijn op de website raadpleegbaar.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact