Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse vanaf 1 januari 2018 vóór de staalname en via het Mestbankloket

Op 1 januari 2018 verandert de werkwijze om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen bij de VLM. Volgens de nieuwe regeling moeten de landbouwers hun aanvraag indienen voordat de bodemanalyse gebeurt. Bovendien moeten ze hun aanvraag online indienen via een nieuwe toepassing op het Mestbankloket: de StaalName-applicatie, kortweg ‘SNapp’.

SNapp is een nieuwe toepassing op het Mestbankloket. Daarin worden de bodemanalyses in het kader van het Mestdecreet beheerd. Lees hieronder wat er wijzigt voor de aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse door de invoering van SNapp.

Nieuwe werkwijze voor de aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse vanaf 1 januari 2018

Landbouwers kunnen aan de Mestbank vragen om percelen in te delen in een andere P-klasse dan de automatisch toegekende referentieklasse. Daarvoor moeten ze met een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) aantonen dat de percelen tot die andere klasse behoren.

Het verschil met de voorgaande jaren is dat de aanvraag voor een nieuwe fosfaatklasse vanaf 1 januari 2018 moet gebeuren via Snapp, voordat de bemonstering gebeurt. 

Hoe verloopt een aanvraag via SNapp?

Via het Mestbankloket, gaat de landbouwer naar de rubriek SNapp. Hij duidt daar de percelen aan waarvoor hij een nieuwe fosfaatklasse wil aanvragen.Tegelijk kiest hij een erkend laboratorium om de percelen te bemonsteren.

Via SNapp wordt de aanvraag automatisch doorgestuurd naar het laboratorium dat de landbouwer heeft gekozen. De landbouwer hoeft hiervoor niets te ondernemen.

Na de bemonstering bezorgt het laboratorium de resultaten automatisch aan de Mestbank en kan de landbouwer de resultaten en de klassetoewijzing van de aangeduide percelen raadplegen in SNapp.

De landbouwer hoeft dus geen aanvraagformulier, analyseverslagen en luchtfoto’s meer op te sturen naar de Mestbank. Op verschillende momenten tijdens het jaar, zal de Mestbank de resultaten in SNapp verwerken en de P-klasse toekennen. Dan wordt ook de eventuele financiële vergoeding uitbetaald. Als een aanvraag verwerkt wordt in het jaar x, gaat de klassewijziging in op 1 januari van het jaar x+1.

Wat met bodemstalen die genomen zijn vóór 1 januari 2018?

Bodemstalen die genomen werden voor 1 januari 2018, konden door de landbouwer niet vooraf aangemeld worden in SNapp. De bodemanalyses van die bodemstalen (maximaal 5 jaar oud) kunnen landbouwers nog indienen via het vroegere formulier ‘Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse en een financiële tegemoetkoming voor de bodemanalyse’, dat ze op de VLM-website vinden. Bij dat formulier, moeten de landbouwers het verslag van de bodemanalyse toevoegen en ook een kopie van de luchtfoto (van de verzamelaanvraag van het jaar van staalname) waarop het perceel aangeduid wordt.

De klassetoewijzingen en de eventuele financiële tegemoetkomingen voor bodemanalyses die ingediend worden via de papieren aanvraagformulieren, gebeuren niet meer tussentijds, maar allemaal samen op het einde van het jaar.

Volmacht voor het gebruik van SNapp

Als een landbouwer de aanvragen in SNapp door iemand anders wil laten doen, dan kan hij op het Mestbankloket een volmacht verlenen aan een volmachthouder. De Mestbank heeft op het Mestbankloket, onder de rubriek Volmachten, een aparte volmacht voor SNapp aangemaakt. 

Als een landbouwer al een volmacht ‘Aanvragen’ heeft verleend aan een volmachthouder, dan heeft de Mestbank de volmacht ‘SNapp’ automatisch ook toegekend aan die volmachthouder, om de administratie voor de landbouwer te beperken. Dat wil zeggen dat de volmachthouder die voor de landbouwer een derogatieaanvraag of een aanvraag voor de vrijstelling focusbedrijf mag doen, ook de aanvragen voor een nieuwe fosfaatklasse in SNapp mag doen. Als de landbouwer dat niet wil, dan kan hij op het Mestbankloket de volmacht voor SNapp wijzigen.

Meer informatie over de nieuwe werkwijze en het gebruik van SNapp is te vinden in de fiche ‘Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse op basis van een bodemanalyse’ op de website van de VLM (www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Bemesting > Gronden > Fosfaat)

De staalname-applicatie SNapp vindt u vanaf 1 januari 2018 op het Mestbankloket onder de rubriek SNapp (www.mestbankloket.be > SNapp).  In de toepassing is er een handleiding beschikbaar over het gebruik van SNapp.

De instructie voor het toekennen en annuleren van een volmacht aan een volmachthouder vindt u op de website van de VLM (www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Mestbankloket).

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Sabine De Mulder

Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met