Al 3760 landbouwers vroegen nieuwe fosfaatklasse aan via SNapp

Begin dit jaar lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij SNapp. Dat is een online toepassing op het Mestbankloket, waarmee de landbouwers kunnen vragen om hun percelen in te delen in een andere fosfaatklasse. Al 3760 landbouwers gebruikten SNapp, om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen voor 15600 percelen. SNapp had amper te kampen met kinderziektes. De VLM is dan ook tevreden dat nagenoeg 100% van alle aanvragen in 2018 via SNapp is ingediend.

SNapp staat voor StaalName applicatie en is een track-and-tracetoepassing op het Mestbankloket. De landbouwer vraagt een bemonstering aan en duidt daarbij aan op welke percelen hij een fosfaatanalyse wil laten uitvoeren om de fosfaatklasse te bepalen. Hij kiest ook een erkend laboratorium. De gegevens worden automatisch doorgestuurd naar het gekozen laboratorium. De analyseresultaten worden nadien door het laboratorium opgeladen in SNapp.
De toepassing beperkt zich momenteel tot het aanvragen van een fosfaatklasse. De grote pluspunten van SNapp, zijn de gebruiksvriendelijkheid en de automatische afhandeling van de aanvragen. De landbouwer kan op elk moment zijn aanvragen voor bodembemonsteringen indienen en opvolgen. De gegevens worden automatisch uitgewisseld met het laboratorium van zijn keuze en op basis van de analysegegevens, wordt de fosfaatklasse bepaald.


Welke fosfaatanalyses zijn verwerkt?
De Mestbank heeft de aanvragen van een nieuwe fosfaatklasse via SNapp verwerkt en de juiste klasse toegewezen. Alle fosfaatanalyses waarvan de Mestbank uiterlijk op 15 juni 2018 van de erkende labo’s een resultaat heeft ontvangen, zijn verwerkt. In totaal zijn de resultaten van 3760 landbouwers verwerkt. Dat komt overeen met 15600 percelen. Landbouwers die recht hebben op een tegemoetkoming, hebben die inmiddels ontvangen. In totaal werd al 121.600 euro uitbetaald in 2018.

De landbouwers werden per e-mail op de hoogte gebracht dat de verwerkte gegevens beschikbaar zijn op het Mestbankloket. Landbouwers die geen e-mailadres hebben, kregen de communicatie per brief.
 

Waar vinden landbouwers de toegekende fosfaatklasse?
De landbouwers vinden alles terug op het Mestbankloket, onder de rubriek SNapp. Dit zijn de stappen die ze moeten zetten:

-        Kies voor het tabblad ‘overzicht resultaten’.

-        Klik op de knop ‘Zoek’. Dan krijgt u een overzicht van alle aangevraagde bemonsteringen.

-        In het overzicht kunt u per bemonstering een detailscherm van de resultaten openen door in de kolom ‘Resultaat’ op ‘ja’ te klikken.

-        In het overzichtsscherm vindt u de knop ‘Print rapport’. Hiermee kunt u een rapport (PDF) openen. De informatieknop bevat de toelichting bij het rapport.

-        De bezwaarprocedure staat beschreven in het rapport.
 

Met welke twee aandachtspunten moeten de landbouwers rekening houden?
Ten eerste is het belangrijk dat de aangevraagde bemonstering via SNapp gebeurt, overeenkomstig de intekening in de verzamelaanvraag van het jaar van de aanvraag. Als dat niet gebeurt, kan de Mestbank de bemonstering niet altijd koppelen aan een aangegeven perceel. Daarnaast moeten de landbouwers ook hun rekeningnummer invullen, als ze menen recht te hebben op een tegemoetkoming. Ze kunnen dat rekeningnummer opslaan in SNapp voor een volgende bestelling. Het rekeningnummer wordt alleen gebruikt voor de tegemoetkoming van de fosfaatanalyses.
Zijn die twee zaken niet in orde? Via de bezwaarprocedure, kan de landbouwer alsnog vragen om de bemonstering te koppelen aan een aangegeven perceel van de verzamelaanvraag 2018 en een rekeningnummer doorgeven als dat ontbreekt.

Wat met bodemstalen die op papier zijn ingediend bij de Mestbank?
De fosfaatklassewijzigingen en de eventuele financiële tegemoetkomingen voor fosfaatanalyses die ingediend zijn via de papieren aanvraagformulieren, verwerkt de Mestbank pas op het einde van het jaar.

De Mestbank wil er nog eens de aandacht op vestigen dat vanaf 2019 bemonsteringen voor fosfaatklassenbepaling alleen nog via SNapp kunnen aangevraagd worden. Papieren aanvragen worden niet meer aanvaard.

U bent nog niet helemaal wegwijs in de werkwijze en het gebruik van de toepassing SNapp?
Meer informatie over het gebruik van Snapp, vindt u terug in de fiche Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse op basis van een bodemanalyse op de website van de VLM (www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Bemesting > Gronden > Fosfaat).

Op het Mestbankloket, onder de rubriek SNapp (www.mestbankloket.be > SNapp), is een handleiding beschikbaar over het gebruik van SNapp.

 

 

 

Leen Van den Bergh

woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Sabine De Mulder

diensthoofd dataverwerking en -analyse, Mestbank

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact