Skip to Content
Bedreigde grauwe gors komt tot broeden op landbouwperceel onder beheerovereenkomst

Bedreigde grauwe gors komt tot broeden op landbouwperceel onder beheerovereenkomst

De beheerovereenkomsten die de Vlaamse Landmaatschappij sluit met landbouwers helpen de akkervogels vooruit. Met zo’n beheerovereenkomst wordt een landbouwer vergoed voor bepaalde inspanningen die hij neemt voor het milieu, de biodiversiteit of het landschap. Zo kwam de bedreigde grauwe gors dit jaar voor het eerst tot broeden op een luzernestrook onder beheerovereenkomst. Een opsteker voor de soort én de deelnemende landbouwers.

De open akkerbouwgebieden van Gingelom (nabij Sint-Truiden) zijn bijzonder belangrijk voor akkervogels zoals grauwe gors, veldleeuwerik en patrijs. Maar ook roofvogels zoals de grauwe kiekendief, zijn soorten die regelmatig worden waargenomen.

Akkervogels krijgen het steeds moeilijker in Vlaanderen. Het gebrek aan broedgelegenheid en voedselaanbod in het voorjaar is vaak problematisch en ligt aan de basis van een stelselmatige achteruitgang van deze akkervogels in Vlaanderen. De laatste jaren worden heel wat maatregelen genomen om die negatieve spiraal te keren. Een van de maatregelen is het sluiten van beheerovereenkomsten met lokale landbouwers. De bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij begeleiden de landbouwer bij zijn inspanningen, in Gingelom bijgestaan door de ‘werkgroep grauwe gors’.

In Gingelom lopen heel wat beheerovereenkomsten en daar zijn de resultaten ondertussen zichtbaar. Bijna 100 hectaren landbouwgrond werden er ingezaaid met voedselgewassen (= gewassen die ook in de winter blijven staan en vogels van zaden voorzien). Daarbovenop werden 66 hectaren graskruidenstroken en 6 hectare luzerne aangelegd. Deze stroken en percelen trekken insecten aan die als zomervoedsel dienen voor de akkervogels en zijn ook erg geschikt als broedgelegenheid. .

Het mooiste resultaat van de beheerovereenkomsten in Gingelom bestaat uit de waarneming van een eerste broedgeval van de grauwe gors in een luzernestrook.

Van alle bedreigde Vlaamse akkervogels kent de grauwe gors de sterkste terugval. Het broedgeval duidt op het belang van de inspanningen van landbouw en de Vlaamse overheid.

Vlaams minister van Natuur, Zuhal Demir: “Akkervogels hebben het al een tijdje moeilijk in Vlaanderen. We zien onze Vlaamse boeren absoluut als een partner om de akkervogels, zoals de Grauwe Gors, opnieuw een plaats te geven in onze Vlaamse velden. Het is prachtig om te zien dat de samenwerking tussen boeren en de VLM nu ook resultaten boekt op het terrein en bewijst dat we op de goede weg zijn.”

Contacteer ons
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Jurgen Bernaerts bedrijfsplanner Gingelom, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Jurgen Bernaerts bedrijfsplanner Gingelom, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL