Skip to Content

Begeleiding is hoeksteen van MAP5

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, zet het flankerend beleid van MAP 5 op punt en voorziet een subsidie van 2.200.000 euro aan het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting vzw (CVBB).

Nu MAP5 en de derogatie werden goedgekeurd, kan de Vlaamse land- en tuinbouwsector gericht en bedrijfszeker verder werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

In die regio’s waar de nitraatkwaliteit van het oppervlakte- en grondwater onvoldoende is worden extra maatregelen ingezet en dit zowel gebiedsgericht (focusgebied) als bedrijfsgericht (focusbedrijven). Hierdoor zal de uitspoeling van nitraat naar het grond- en oppervlaktewater versneld beperkt worden.

Om de nieuwe en reeds bestaande maatregelen vlot in te lassen in de dagelijkse bedrijfsvoering is  begeleiding van de land- en tuinbouwers primordiaal.  Minister Schauvliege rekent hiervoor niet alleen op het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting (CVBB) en de ondersteunende praktijkcentra, maar ook op de dienst Bedrijfsadvies van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die de landbouwers wegwijs maakt in de nieuwe mestwetgeving, en het Onderzoeksplatform Duurzame Bemesting. Dit laatste kan rekenen op een jaarlijkse subsidie van 900.000 euro om het noodzakelijke onderzoek te coördineren en te vertalen naar de praktijk toe. 

Op voorstel van Joke Schauvliege heeft de Vlaamse Regering vandaag, vrijdag 10 juli 2015, beslist om de werking van het CVBB verder te ondersteunen met een jaarlijkse subsidie vanuit de begroting Leefmilieu. Voor 2015 mag het CVBB rekenen op een subsidie van 2.200.000 euro.

Hiermee zal het CVBB werken aan 2 pijlers: waterkwaliteitsgroepen en individuele begeleiding. In de waterkwaliteitsgroepen bespreken de CVBB-medewerkers de knelpunten van de waterkwaliteit met de lokale landbouwers en worden verbetermogelijkheden aangereikt om de bemesting bij te sturen. Als land- en tuinbouwers bemestingsproblemen ervaren (bv. overschrijding nitraatresidu) kunnen ze bij het CVBB terecht voor het nemen van bodemstalen genomen op één of meerdere percelen.  

Joke Schauvliege: “Om de ambitieuze doelstellingen van MAP5 te realiseren, leggen we de lat hoog. Ik maak werk van een gebieds- en bedrijfsgerichte aanpak en geloof sterk in een partnerschap om ons doel te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat door het samenspel  van een aangepaste wetgeving, inzet van praktijkgericht onderzoek, gerichte voorlichting en begeleiding van land- en tuinbouwers de water- en bodemkwaliteit zal verbeteren. Om die redenen heb ik niet geaarzeld om, net als bij MAP4, een pakket van  flankerende maatregelen uit te werken en hiervoor de nodige budgetten te voorzien.”

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL