Begeleiding is hoeksteen van MAP5

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, zet het flankerend beleid van MAP 5 op punt en voorziet een subsidie van 2.200.000 euro aan het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting vzw (CVBB).

Nu MAP5 en de derogatie werden goedgekeurd, kan de Vlaamse land- en tuinbouwsector gericht en bedrijfszeker verder werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

In die regio’s waar de nitraatkwaliteit van het oppervlakte- en grondwater onvoldoende is worden extra maatregelen ingezet en dit zowel gebiedsgericht (focusgebied) als bedrijfsgericht (focusbedrijven). Hierdoor zal de uitspoeling van nitraat naar het grond- en oppervlaktewater versneld beperkt worden.

Om de nieuwe en reeds bestaande maatregelen vlot in te lassen in de dagelijkse bedrijfsvoering is  begeleiding van de land- en tuinbouwers primordiaal.  Minister Schauvliege rekent hiervoor niet alleen op het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting (CVBB) en de ondersteunende praktijkcentra, maar ook op de dienst Bedrijfsadvies van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die de landbouwers wegwijs maakt in de nieuwe mestwetgeving, en het Onderzoeksplatform Duurzame Bemesting. Dit laatste kan rekenen op een jaarlijkse subsidie van 900.000 euro om het noodzakelijke onderzoek te coördineren en te vertalen naar de praktijk toe. 

Op voorstel van Joke Schauvliege heeft de Vlaamse Regering vandaag, vrijdag 10 juli 2015, beslist om de werking van het CVBB verder te ondersteunen met een jaarlijkse subsidie vanuit de begroting Leefmilieu. Voor 2015 mag het CVBB rekenen op een subsidie van 2.200.000 euro.

Hiermee zal het CVBB werken aan 2 pijlers: waterkwaliteitsgroepen en individuele begeleiding. In de waterkwaliteitsgroepen bespreken de CVBB-medewerkers de knelpunten van de waterkwaliteit met de lokale landbouwers en worden verbetermogelijkheden aangereikt om de bemesting bij te sturen. Als land- en tuinbouwers bemestingsproblemen ervaren (bv. overschrijding nitraatresidu) kunnen ze bij het CVBB terecht voor het nemen van bodemstalen genomen op één of meerdere percelen.  

Joke Schauvliege: “Om de ambitieuze doelstellingen van MAP5 te realiseren, leggen we de lat hoog. Ik maak werk van een gebieds- en bedrijfsgerichte aanpak en geloof sterk in een partnerschap om ons doel te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat door het samenspel  van een aangepaste wetgeving, inzet van praktijkgericht onderzoek, gerichte voorlichting en begeleiding van land- en tuinbouwers de water- en bodemkwaliteit zal verbeteren. Om die redenen heb ik niet geaarzeld om, net als bij MAP4, een pakket van  flankerende maatregelen uit te werken en hiervoor de nodige budgetten te voorzien.”

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact