Begeleiding is hoeksteen van MAP5

Vrijdag 10 juli 2015 — Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, zet het flankerend beleid van MAP 5 op punt en voorziet een subsidie van 2.200.000 euro aan het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting vzw (CVBB).

Nu MAP5 en de derogatie werden goedgekeurd, kan de Vlaamse land- en tuinbouwsector gericht en bedrijfszeker verder werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

In die regio’s waar de nitraatkwaliteit van het oppervlakte- en grondwater onvoldoende is worden extra maatregelen ingezet en dit zowel gebiedsgericht (focusgebied) als bedrijfsgericht (focusbedrijven). Hierdoor zal de uitspoeling van nitraat naar het grond- en oppervlaktewater versneld beperkt worden.

Om de nieuwe en reeds bestaande maatregelen vlot in te lassen in de dagelijkse bedrijfsvoering is  begeleiding van de land- en tuinbouwers primordiaal.  Minister Schauvliege rekent hiervoor niet alleen op het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting (CVBB) en de ondersteunende praktijkcentra, maar ook op de dienst Bedrijfsadvies van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die de landbouwers wegwijs maakt in de nieuwe mestwetgeving, en het Onderzoeksplatform Duurzame Bemesting. Dit laatste kan rekenen op een jaarlijkse subsidie van 900.000 euro om het noodzakelijke onderzoek te coördineren en te vertalen naar de praktijk toe. 

Op voorstel van Joke Schauvliege heeft de Vlaamse Regering vandaag, vrijdag 10 juli 2015, beslist om de werking van het CVBB verder te ondersteunen met een jaarlijkse subsidie vanuit de begroting Leefmilieu. Voor 2015 mag het CVBB rekenen op een subsidie van 2.200.000 euro.

Hiermee zal het CVBB werken aan 2 pijlers: waterkwaliteitsgroepen en individuele begeleiding. In de waterkwaliteitsgroepen bespreken de CVBB-medewerkers de knelpunten van de waterkwaliteit met de lokale landbouwers en worden verbetermogelijkheden aangereikt om de bemesting bij te sturen. Als land- en tuinbouwers bemestingsproblemen ervaren (bv. overschrijding nitraatresidu) kunnen ze bij het CVBB terecht voor het nemen van bodemstalen genomen op één of meerdere percelen.  

Joke Schauvliege: “Om de ambitieuze doelstellingen van MAP5 te realiseren, leggen we de lat hoog. Ik maak werk van een gebieds- en bedrijfsgerichte aanpak en geloof sterk in een partnerschap om ons doel te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat door het samenspel  van een aangepaste wetgeving, inzet van praktijkgericht onderzoek, gerichte voorlichting en begeleiding van land- en tuinbouwers de water- en bodemkwaliteit zal verbeteren. Om die redenen heb ik niet geaarzeld om, net als bij MAP4, een pakket van  flankerende maatregelen uit te werken en hiervoor de nodige budgetten te voorzien.”

Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM at Vlaamse Landmaatschappij