Skip to Content
Beheerovereenkomst in de Moeren zorgt voor broedsucces velduil

Beheerovereenkomst in de Moeren zorgt voor broedsucces velduil

2019 was een topjaar voor de velduil in Vlaanderen en dan vooral aan de Vlaamse Westkust. Daar brachten 13 koppels minstens 9 jongen met succes groot, zo lezen we in Natuur.Oriolus van Natuurpunt. Voor het eerst kwam ook een koppel velduilen succesvol tot broeden op een VLM-beheerovereenkomst gemengde grasstrook plus.

Slechts zelden komen velduilen in Vlaanderen tot broeden. In uitzonderlijk muizenjaren worden echter wel broedgevallen van de Rode Lijstsoort genoteerd. Dat was zo in 2014 en ook dit jaar was het prijs met 13 territoria aan de Vlaamse westkust. Voor Natuur.Oriolus, het vogeltijdschrift van Natuurpunt, reden te meer om erover te berichten.

Velduilen zijn grondbroeders en nestelen hoofdzakelijk op grasland. Om te voorkomen dat nesten verloren gaan door landbouwactiviteiten is het dan ook nodig om ze in een vroeg stadium te lokaliseren. Geen eenvoudige klus want na intensief zoeken, werden slechts zes nesten gevonden. In alle gevallen werden de eigenaars en gebruikers gecontacteerd door de bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij en werden afspraken gemaakt om de nesten te sparen.

“Opsteker voor akkervogelprojecten”

Dit jaar bleek voor het eerst dat ook grootschalige akkergebieden zoals De Moeren potentieel hebben voor broedvogels zoals de velduil. Volgens Natuur.Oriolus is het niet toevallig dat de soort net daar tot broeden kwam. De Moeren zijn namelijk een gebied waar de VLM-bedrijfsplanner de voorbije jaren heel wat beheerovereenkomsten voor akkervogels met landbouwers gesloten heeft in uitvoering van het Vlaams soortbeschermingsplan ‘Grauwe Kiekendief’. Het gaat om een waaier aan akkervogelvriendelijke maatregelen bestaande uit beheerovereenkomsten ‘vogelakker’, ‘voedselgewas’ en ‘gemengde grasstroken’.

Voor het eerst kwam een koppel velduilen succesvol tot broeden op een VLM-beheerovereenkomst gemengde grasstrook plus. Ook in enkele grootschalige akkergebieden in Vlaams-Brabant lijken de VLM-beheerovereenkomsten een positief effect te hebben op de aanwezigheid van velduilen, met zelfs meerdere broedpogingen in 2018 en 2019 tot gevolg. Die ontwikkeling is een flinke opsteker voor de VLM-beheerovereenkomsten en bewijst dat het gebiedsgericht sluiten van contracten met landbouwers loont.

Bron: Natuur.Oriolus en VLM - Foto's: © Dieter Coelembier - De foto's in dit bericht werden genomen tijdens een beschermingsactie

 

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL