Betere bemestingsadviezen, betere waterkwaliteit

Kwalitatieve bemestingsadviezen zijn voor landbouwers een belangrijk hulpmiddel om op een oordeelkundige manier te bemesten, met goede opbrengsten én minimale verliezen van stikstof en fosfor naar het grond- en oppervlaktewater. De VLM liet onderzoeken of de bemestingsadviezen die landbouwers krijgen voldoende kwalitatief zijn en op welke manier ze beter tegemoet kunnen komen aan de doelstellingen. Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Code goede bemestingsadviezen’ gaan de adviesdiensten nu aan de slag om werk te maken van een uniformere en betere advisering.

Waarom een bemestingsadvies vragen?

Oordeelkundig bemesten vraagt van de landbouwers dat ze rekening houden met tal van factoren. Hoeveel stikstof en fosfor zit er nog in de bodem? Hoeveel nutriënten zullen de gewassen naar verwachting opnemen tijdens het groeiseizoen? Hoeveel extra nutriënten kunnen worden toegevoegd zonder het milieu te belasten? Een bemestingsadvies levert de landbouwer informatie aan om de bemestingsbehoefte zo goed mogelijk in te schatten. Het vormt een cruciaal element in een duurzame bemesting: met goede bemestingsadviezen worden landbouwkundige en milieukundige doelstellingen op elkaar afgestemd.

Wat zegt het mestbeleid?

In de lopende besprekingen rond het toekomstig mestbeleid (MAP 7) wordt het belang van een adequate bemestingsadvisering duidelijk erkend. Ze vormt een hoeksteen in de huidige beleidsvoorstellen van de middenveldorganisaties. Om de kwaliteit van de bemestingsadviezen en het gebruik ervan door de land-bouwers te verzekeren moeten die op wetenschappelijke basis onderbouwd zijn en voldoende leesbaar en transparant zijn.

Hoe verloopt de huidige bemestingsadvisering?

De studie ‘Code Goede Bemestingsadviezen’ legt een aantal pijnpunten in de huidige bemestingsadvisering bloot. Zo worden onder meer voor gelijke omstandigheden, vaak substantiële verschillen waargenomen in de adviezen uitgebracht door de adviserende instanties. Ook is de informatie die de landbouwer krijgt vaak erg summier en moeilijk leesbaar. Meestal ontbreken ook de componenten waarop het advies cijfermatig gebaseerd is. Verder verloopt het proces van de adviesverlening weinig uniform en gestructureerd en kan de gegevensoverdracht tussen landbouwers en de adviesdiensten sterk verbeteren. Die pijnpunten zorgen voor minder vertrouwen bij de landbouwers, wat een effect heeft op de toepassing van de adviezen. Ten slotte wordt er nog altijd veel te veel fosfor geadviseerd, zelfs in omstandigheden met een hoog P-gehalte in de bodem.

Aanbevelingen

Op basis van alle verzamelde informatie doet de studie concrete voorstellen en aanbevelingen voor een optimaal adviessysteem. Een eerste deel focust daarbij op de parameters en processen die moeten worden opgenomen in een optimaal bemestingsadvies. Een tweede deel zoomt in op het adviseringsproces, zoals de informatie die bij landbouwers moet worden opgevraagd. Ten slotte geeft de studie aanbevelingen om het advies zo helder mogelijk op te stellen.

Een oordeelkundige bemesting en de advisering die daarbij aan de basis ligt, behelst meer dan een dosering die op de plantbehoeften is aangepast. Ook het tijdstip van de bemesting, de mestsoort, de juiste bemestingstechniek, de afstemming tussen basis- en bijbemesting, … beperken de uitspoeling van nutriënten en moeten bij de advisering worden betrokken.

De aanbevelingen werden eind september besproken met de adviesdiensten. Zij krijgen de opdracht om tegen eind 2023 een actieplan op te stellen dat leidt tot een kwalitatievere en uniformere bemestingsadvisering.

Bron

Deze inzichten zijn deels afkomstig uit het onderzoek ‘Code goede bemestingsadviezen’, uitgevoerd door Universiteit Gent (Vakgroep Omgeving) en Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), in opdracht van de VLM.

 

Voor meer inhoudelijke informatie: ​

Patrick Verstegen, beleidsmedewerker

GSM 0494 56 48 87

patrick.verstegen@vlm.beVoor meer persinformatie:

Leen Van den Bergh, woordvoerder VLM

GSM 0499 05 26 03

leen.vandenbergh@vlm.be

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact