Betere landbouwwegen en fietspaden door ruilverkaveling Willebringen

De ruilverkaveling Willebringen is volop in uitvoering. Op zondag 29 maart 2015 organiseert de Vlaamse Landmaatschappij een tweede infomarkt over die ruilverkaveling in zaal Parochiehuis in Willebringen. Op die infomarkt worden de ontwerpen van landbouwwegen en functionele fietspaden voorgesteld.

 

De ruilverkaveling Willebringen (2578 ha) ligt op het grondgebied van vier gemeenten (Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen) en kan als voorbeeld beschouwd worden van een modern, geïntegreerd plattelandsproject. Dit ruilverkavelingsproject wil gronden herverkavelen en zorgen voor gebiedsgerichte oplossingen inzake kwaliteitsvol wonen, duurzaam werken in een landbouwomgeving, opwaardering van cultuur en identiteit van het landschap, oordeelkundig landgebruik, uitbouw en beheer van waterinfrastructuur en het behoud van de landelijke rust. Er zijn 1700 eigenaars, gebruikers en vruchtgebruikers betrokken in deze ruilververkaveling.

Voorgeschiedenis

Na veel onderzoek en overleg verklaarde minister Schauvliege eind 2011 de ruilverkaveling Willebringen nuttig. Hierbij heeft zij ook de blokgrens definitief vastgesteld en het uit te voeren ruilverkavelingsplan Willebringen goedgekeurd.

In 2013 werden de bestuursorganen van de ruilverkaveling opgericht. Het comité is de rechtspersoon die instaat voor alle aspecten van de uitvoering van de ruilverkaveling. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen die betrokken zijn bij het open ruimtebeleid, van de provincie Vlaams-Brabant en van de landbouwsector. De commissie van advies, bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken eigenaars gebruikers, gemeenten en lokale natuurbeschermingsorganisaties, adviseert het comité.

De Vlaamse Landmaatschappij ondersteunt het comité en de commissie van advies in hun opdrachten.

Ruil van percelen en herinrichtingswerken

Voor de uitvoering van de ruilverkaveling werden twee grote processen parallel opgestart in 2014: enerzijds de herverkaveling of ‘ruil’ van de percelen, en anderzijds de uitvoering van de in het ruilverkavelingsplan opgenomen (her)inrichtingswerken en -maatregelen. De eerste stappen in het herverkavelingsproces zijn al gelegd. De betrokken percelen werden geklasseerd in functie van de bodemgeschiktheid voor landbouw en alle belanghebbenden werden gecontacteerd om hun wensen over de herverkaveling te formuleren.

Verbetering van landbouwwegen en fietspaden

De eerste technische ontwerpen van hernieuwing van bepaalde landbouwwegen en aanleg van fietspaden werden ook uitgewerkt in 2014. De werken op het terrein zijn gepland voor 2016 en 2017 volgens de beschikbare financiële middelen van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden. Op de infomarkt op 29 maart 2015 worden deze ontwerpen toegelicht.

Vernieuwing van 15 km landbouwwegen

De ontwerpen van de landbouwwegen bevatten niet alleen de verbetering van de wegverharding, maar ook oplossingen tegen water- en modderoverlast op gekende locaties langs deze wegen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de landschappelijke, ecologische, archeologische, recreatieve en verkeersveilige waarden. Het betreft de vernieuwing van 15 km weglengte op volgende landbouwwegen:

  • Bierbeek: Perrestraat, Verbrande toren, Kattestraat
  • Hoegaarden: Weg Opvelp, Drogenberg, weg van Croix, Begijnenweg, Parallelweg TGV
  • Tienen: Kleine Grijpen, Molenbergweg, Geeststraat, Medekersveld, Vertrijkstraat
  • Boutersem: Hoelingsche Weg, Hoxemsche weg, Groenweg, Kattestraat, Tiensche weg, Bevekomsestraat, Sluysen weg

10 km fietspaden worden veiliger en beter

Ook de fietsverbindingen op de gemeentelijke wegen tussen de dorpen worden verkeersveiliger gemaakt. Er wordt een voorstel uitgewerkt voor de aanleg van vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kommen en fietsrealisaties in de dorpskernen. In totaal gaat het over een lengte van 10 km fietspaden langs volgende wegen:

  • Bierbeek: Hoegaardsesteenweg
  • Hoegaarden: Kerselaarstraat, Kumtichsesteenweg
  • Tienen: Tassinstraat, Hoxemsesteenweg, Kasteelpad Oorbeek
  • Boutersem: Meldertsestraat, Willebringsestraat, Torenhofstraat, Koutemstraat

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Annick Grillet: [email protected] of 016/66.52.11

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij communicatieverantwoordelijke Juul Adriaens: [email protected] of
0473/09 71 79.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact