Skip to Content

De Vlaamse Landmaatschappij stelt het Mestrapport 2015 voor

Uit het Mestrapport 2015 blijkt dat het mestaanbod in Vlaanderen oordeelkundig afgezet kan worden, dankzij het gebruik van nutriëntenarme voeders, de verwerking en export en de extra afzetmogelijkheid door derogatie. Maar ondanks de duidelijke vooruitgang van de waterkwaliteit de voorbije 15 jaar, verbetert de waterkwaliteit niet overal voldoende snel. In sommige regio’s komen nog teveel nutriënten in het grond- en oppervlaktewater terecht door inefficiënt gebruik van meststoffen. Het is een grote uitdaging om via de  maatregelen van MAP5 de waterkwaliteitsdoelstellingen te halen.

Sinds 2001 rapporteert de Vlaamse Landmaatschappij jaarlijks over de mestproblematiek in Vlaanderen via het ‘Voortgangsrapport’. Omdat sinds dit jaar extra gerapporteerd wordt over de begeleiding door de dienst Bedrijfsadvies van de Vlaamse Landmaatschappij en het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) is de titel van het nieuw rapport omgedoopt tot ‘Mestrapport’. In lijn met de gebiedsgerichte aanpak van MAP5, worden vanaf dit jaar de gegevens over mestproductie, mestgebruik, landbouwareaal, … niet enkel op Vlaams niveau gerapporteerd maar worden ook regionale verschillen tussen de bekkens weergegeven.

Uit de evolutie van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater blijkt dat, ondanks de vele inspanningen die geleverd zijn, de effecten van inefficiënt gebruik van nutriënten uit bemesting nog niet in alle regio’s van de baan zijn. De waterkwaliteit verbetert niet overal voldoende snel. In winterjaar 2014-2015 vertoonde 21% van de meetpunten van het MAP-meetnet oppervlaktewater een overschrijding van de nitraatnorm van 50 mg nitraat per liter. Met de strengere, gebiedsgerichte maatregelen van MAP5 wil de Vlaamse overheid een betere waterkwaliteit halen.

De positieve effecten van het mestbeleid worden zichtbaar in het grondwatermeetnet. In het najaar van 2014 daalt de nitraatconcentratie in de bovenste filter van het meetnet onder de 32 mg nitraat per liter, wat de Vlaamse doelstelling voor grondwater tegen 2018 uit MAP5 is. Net zoals voor oppervlaktewater, zijn er ook voor grondwater regionale verschillen.

Uit de evolutie van de fosfaatgehalten in het MAP-meetnet oppervlaktewater blijkt dat de gemiddelde fosfaatconcentraties en het percentage meetpunten met normoverschrijding weinig of geen variatie vertonen. Maatregelen zoals die uit MAP5 zijn nodig om het fosfaatprobleem aan te pakken.

Contacteer ons
Els Lesage dienst Mestbeleid, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Els Lesage dienst Mestbeleid, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL