De Vlaamse Landmaatschappij stelt het Mestrapport 2015 voor

Dinsdag 8 december 2015 — Uit het Mestrapport 2015 blijkt dat het mestaanbod in Vlaanderen oordeelkundig afgezet kan worden, dankzij het gebruik van nutriëntenarme voeders, de verwerking en export en de extra afzetmogelijkheid door derogatie. Maar ondanks de duidelijke vooruitgang van de waterkwaliteit de voorbije 15 jaar, verbetert de waterkwaliteit niet overal voldoende snel. In sommige regio’s komen nog teveel nutriënten in het grond- en oppervlaktewater terecht door inefficiënt gebruik van meststoffen. Het is een grote uitdaging om via de  maatregelen van MAP5 de waterkwaliteitsdoelstellingen te halen.

Sinds 2001 rapporteert de Vlaamse Landmaatschappij jaarlijks over de mestproblematiek in Vlaanderen via het ‘Voortgangsrapport’. Omdat sinds dit jaar extra gerapporteerd wordt over de begeleiding door de dienst Bedrijfsadvies van de Vlaamse Landmaatschappij en het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) is de titel van het nieuw rapport omgedoopt tot ‘Mestrapport’. In lijn met de gebiedsgerichte aanpak van MAP5, worden vanaf dit jaar de gegevens over mestproductie, mestgebruik, landbouwareaal, … niet enkel op Vlaams niveau gerapporteerd maar worden ook regionale verschillen tussen de bekkens weergegeven.

Uit de evolutie van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater blijkt dat, ondanks de vele inspanningen die geleverd zijn, de effecten van inefficiënt gebruik van nutriënten uit bemesting nog niet in alle regio’s van de baan zijn. De waterkwaliteit verbetert niet overal voldoende snel. In winterjaar 2014-2015 vertoonde 21% van de meetpunten van het MAP-meetnet oppervlaktewater een overschrijding van de nitraatnorm van 50 mg nitraat per liter. Met de strengere, gebiedsgerichte maatregelen van MAP5 wil de Vlaamse overheid een betere waterkwaliteit halen.

De positieve effecten van het mestbeleid worden zichtbaar in het grondwatermeetnet. In het najaar van 2014 daalt de nitraatconcentratie in de bovenste filter van het meetnet onder de 32 mg nitraat per liter, wat de Vlaamse doelstelling voor grondwater tegen 2018 uit MAP5 is. Net zoals voor oppervlaktewater, zijn er ook voor grondwater regionale verschillen.

Uit de evolutie van de fosfaatgehalten in het MAP-meetnet oppervlaktewater blijkt dat de gemiddelde fosfaatconcentraties en het percentage meetpunten met normoverschrijding weinig of geen variatie vertonen. Maatregelen zoals die uit MAP5 zijn nodig om het fosfaatprobleem aan te pakken.

Els Lesage dienst Mestbeleid at Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM at Vlaamse Landmaatschappij