Decretale digitale kunstmestregisterplicht blijft gelden

Stand van zaken na vernietiging uitvoeringsbesluit digitaal kunstmestregister

Ondanks de vernietiging van het uitvoeringsbesluit dat de verplichting inhield om te werken met het door de Mestbank ontwikkelde digitaal kunstmestregister, blijft de digitale registratie van de verkoop, aankoop en het gebruik van kunstmest verplicht volgens de bepalingen in het Mestdecreet en de VLAREME.

Wie het kunstmestregister van het Mestbankloket gebruikt, kan dat gewoon blijven doen. Dat is de handigste manier om de aankoop, verkoop en het gebruik van kunstmest te registreren en door te sturen. Al moeten zowel de kunstmesthandelaars als de landbouwers het register volgens de bepalingen in het decreet nu wel sneller invullen dan voorheen: binnen de 48 uur. Wie dat wil kan nu een eigen digitaal register bijhouden, dat dezelfde informatie bevat als het kunstmestregister op het Mestbankloket en van waaruit de gegevens ook geautomatiseerd doorgestuurd moeten worden naar de Mestbank.

De Mestbank zal de ontvangen gegevens opvolgen en analyseren. Toezichthouders kunnen het digitaal kunstmestregister ook opvragen of ter plaatse inkijken. De Mestbank heeft begrip voor de situatie dat de vernietiging van het besluit tot gevolg heeft dat de registratietermijnen aanzienlijk verstrengen. Bij controleacties zal de Mestbank gedogen dat landbouwers en kunstmesthandelaars nog steeds werken volgens de meer soepele termijnen en bepalingen van het vernietigde uitvoeringsbesluit.

termijnen voor landbouwers

termijnen voor kunstmesthandelaars

Historiek

Op 24 april 2023 vernietigde de Raad van State het uitvoeringsbesluit over het digitale kunstmestregister omwille van een procedurefout.

Op 28 april verleende de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan een nieuw besluit, om het gebruik van het digitaal kunstmestregister op het Mestbankloket opnieuw te verplichten. Het nieuwe besluit is voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de Raad van State. Daarna moet het ontwerpbesluit gedurende drie maanden aangemeld worden in het Europese informatiesysteem betreffende technische voorschriften (TRIS). Gedurende die termijn kan het besluit niet definitief goedgekeurd worden. ​

In afwachting van de definitieve goedkeuring van het besluit blijven de bepalingen over de digitale registratie van kunstmest zoals opgenomen in de wetgeving gelden en moet die registratie gebeuren op basis van de bepalingen in het Mestdecreet en in de VLAREME. ​

Wat staat er in de mestregelgeving over de registratie van de verkoop, aankoop en het gebruik van kunstmest?

Het Mestdecreet stelt dat kunstmesthandelaars en landbouwers sinds 1 juli 2020 een digitaal kunstmestregister moeten bijhouden en doorsturen naar de Mestbank, zodat die een beter zicht kan krijgen op het gebruik van kunstmest in Vlaanderen. Ook de algemene regels uit de VLAREME blijven van toepassing.

Dat betekent onder meer dat:

- het register per exploitatie of uitbating bijgehouden wordt op de plaats waar de registerplichtige activiteit wordt uitgevoerd. Voor het bemestingsregister op perceelsniveau wordt daaronder het adres van de exploitatie waar de betrokken percelen toe behoren verstaan;

- het register minstens op de plaats waar de registerplichtige activiteit wordt uitgevoerd raadpleegbaar is;

- de stukken voor de staving van het register (vb. weegbonnen en facturen) samen met het register opgeslagen worden;

- het register zowel door landbouwers als door kunstmesthandelaars binnen 48 uur moet worden ingevuld;

- de geregistreerde gegevens geautomatiseerd doorgestuurd worden naar de Mestbank.

De handigste manier om de aankoop, verkoop of het gebruik van kunstmest te registreren en geautomatiseerd door te sturen, is door het kunstmestregister op het Mestbankloket te blijven gebruiken.

Welke info registreren in het digitaal kunstmestregister?

Kunstmesthandelaars

Iedereen die jaarlijks minstens 10.000 kg stikstof uit kunstmest produceert, verdeelt, importeert of exporteert en die levert aan verdelers of landbouwers is ertoe gehouden een register bij te houden waarin alle kunstmestverhandelingen genoteerd worden. Per transactie moeten onder meer de hoeveelheden en soorten meststoffen, met het gehalte aan N en P205, de betrokken partijen, de datum, … genoteerd worden. ​

Landbouwers

Ook landbouwers die kunstmest aankopen en gebruiken op percelen landbouwgrond houden een register bij dat de hoeveelheid kunstmest weergeeft die hij op zijn bedrijf ontvangt en gebruikt. Het gebruik wordt geregistreerd op perceelsniveau.

Meer informatie

Kunstmestregister voor landbouwers

Kunstmestregister voor handelaars

 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact