Skip to Content

Derogatie en verhoogde bemesting aanvragen tot en met 15 februari via Mestbankloket

Derogatieaanvraag kan nu al voor 2016, 2017 en 2018
In 2015 kreeg Vlaanderen de toestemming van Europa om derogatie toe te passen voor de periode 2015 tot 2018. Daardoor kunnen de landbouwers afwijken van de bemestingsnorm van 170 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest, weliswaar onder strikte voorwaarden. Als ze derogatie willen aanvragen, moeten ze hun aanvraag tijdig en correct doen. Nadien moeten ze op de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij de percelen aankruisen op welke percelen ze de derogatie zullen toepassen. Nieuw is dat ze hun aanvraag bij de Mestbank via het Mestbankloket ook al meteen voor de jaren 2017 en 2018 kunnen doen. Ze moeten nog wel elk campagnejaar de derogatiepercelen aanduiden op de verzamelaanvraag.

Met de brochure ‘Normen en richtwaarden 2016’ kunnen de landbouwers hun bemestingsplan voor 2016 nu al voorbereiden. In die brochure staan per bemestingsregime de bemestingsnormen per gewasgroep.

Aanvraag verhoogde bemesting
Vanaf 2016 voorziet het Mestdecreet dat de landbouwbedrijven die geen focusbedrijf zijn en geen overtredingen, maatregelen of administratieve geldboetes hebben opgelopen in het voorgaande jaar bij de Mestbank, een aanvraag kunnen indienen om verhoogde bemesting toe te passen op hun bedrijf. Verhoogde bemesting houdt in dat ze 10% meer werkzame stikstof mogen toedienen op hun bedrijf. De hoeveelheid werkzame stikstof neemt dus toe, niet de hoeveelheid dierlijke mest.

Als een landbouwer verhoogde bemesting aanvraagt, beoordeelt de Mestbank het nitraatresidu op bedrijfsniveau in het najaar. Hij moet dan van meerdere percelen op zijn bedrijf het nitraatresidu laten bepalen, op eigen initiatief en kosten. De Mestbank selecteert de te bemonsteren percelen. In de tweede helft van september publiceert de Mestbank op het Mestbankloket de geselecteerde percelen. Van al die percelen moet de landbouwer, op eigen initiatief en kosten, tussen 1 oktober en 15 november het nitraatresidu laten bepalen door een erkend laboratorium naar keuze. De analyseresultaten worden door het laboratorium automatisch doorgestuurd naar de Mestbank. De Mestbank gebruikt die resultaten voor de bedrijfsevaluatie.

De verhoogde bemesting geldt vanaf het ogenblik van de aanvraag, op voorwaarde dat de landbouwers voldoen aan de voorwaarden.

Contacteer ons
Paul De Ligne Dienshoofd Communicatie en woordvoerder , Vlaamse Landmaatschappij
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Dienshoofd Communicatie en woordvoerder , Vlaamse Landmaatschappij
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL