Skip to Content
Digitale sprong voorwaarts: vanaf 2 januari 2021 kunnen alle sectoren de Mestbankaangifte indienen via het Mestbankloket

Digitale sprong voorwaarts: vanaf 2 januari 2021 kunnen alle sectoren de Mestbankaangifte indienen via het Mestbankloket

Alle aangifteplichtigen kunnen voortaan terecht op het Mestbankloket om hun Mestbankaangifte in te dienen. Land- en tuinbouwers en mestverwerkers kunnen dat al sinds 2012. Na de diervoedersector vorig jaar, kunnen nu ook de erkende mestvoerders, uitbaters van een mestverzamelpunt en producenten en verdelers van andere meststoffen hun aangifte digitaal indienen.

Mestbankaangifte praktisch
De Mestbankaangifte 2020 is vanaf 2 januari 2021 beschikbaar op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) en moet ingediend worden uiterlijk op 15 maart 2021.

Begin januari verstuurt de Mestbank een persoonlijke oproep naar alle aangifteplichtige land- en tuinbouwers, uitbaters van een bewerkings-of verwerkingseenheid en producenten en invoerders of verkopers van diervoeders.

Voor de erkende mestvoerders, uitbaters van een mestverzamelpunt en producenten of verdelers van andere meststoffen gebeurt de aangifte dit jaar voor het eerst digitaal via het Mestbankloket. Zij ontvingen daarover al uitleg in december.

Iedereen die een Mestbankaangifte moet indienen, moet dat ten laatste doen op 15 maart 2021. Wie de aangifte niet of te laat indient, krijgt een boete van 250 euro. Bij herhaling binnen de 5 jaar verdubbelt de boete tot 500 euro. Bovendien kunnen land- en tuinbouwers die hun aangifte te laat indienen het recht op derogatie, equivalente maatregelen of de vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen verliezen.

Nieuwigheden voor land- en tuinbouwers

In MAP 6 gaat extra aandacht naar de correcte aangifte van kunstmest. Op de Mestbankaangifte moet daarom voor het eerst ook de opslag van kunstmest op 1 januari 2021 aangegeven worden. Dat omvat ook alle opslag van spuiwater van een zure wasser (zowel van de eigen exploitatie als van een andere landbouwer) en de opslag van kunstmest die gebruikt wordt voor grondloze teelten (gewassen op groeimedium).

In de aangifte is er ook een aanpassing voor de interregionale landbouwers en een verfijning voor de bepaling van de uitscheidingscijfers voor varkens en pluimvee. Een overzicht van alle wijzigingen is te vinden op vlm.be > Thema’s : Mestbank > Aangifte: Mestbankaangifte.

Nieuwigheid voor uitbaters van een bewerkings- of verwerkingseenheid

In de Mestbankaangifte wordt bij de opslag van de meststoffen en afgewerkte producten, de totale hoeveelheid P2O5 en N automatisch berekend aan de hand van de analyseresultaten die zijn ingeladen in SMIL.

VMM-aangifte
Net zoals vorig jaar, moet de heffingenaangifte van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ingediend worden via het heffingenloket van de VMM. De landbouwers die een VMM-aangifte heffingsjaar 2021 moeten indienen, krijgen op 21 januari een brief van de VMM. De VMM-aangifte moet voor 15 maart 2021 ingediend worden.

Contacteer ons
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Bart Willaert Diensthoofd Productie en afzet
Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM
Bart Willaert Diensthoofd Productie en afzet
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL