Draag zorg voor akker- en weidevogels en betreed de akkerranden in landbouwgebied niet

Akkerranden aan de rand van landbouwpercelen worden helaas nog veel betreden. Door wandelaars, lopers of fietsers, maar ook door loonwerkers, jagers en zelfs door motorcrossers en quads. Het is nochtans verboden om op die randen te wandelen, te mountainbiken of te rijden met een voertuig. Landbouwers leggen die randen aan om akker- en weidevogels te beschermen of kwetsbare landschapselementen te bufferen. Elke activiteit op de randen, beschadigt de grasmat en verstoort de akker- en weidevogels. Bovendien dragen landbouwers de gevolgen van de schade: zij ontvangen een lagere vergoeding voor hun beheerovereenkomst.

Een rand die beschadigd is doordat er een voertuig over gereden heeft.
Een rand die beschadigd is doordat er een voertuig over gereden heeft.

Waarvoor dienen de randen wel?

Landbouwers leggen de randen aan op hun landbouwpercelen voor de akker- en weidevogels. Op dit moment maken grondbroedende vogels zoals veldleeuweriken en patrijzen er hun nesten, en vinden ze er insecten om de kleintjes groot te brengen. Als er gevaar dreigt, vinden de vogels er ook dekking. In de winter vinden onder meer geelgorzen en grauwe gorzen er voedsel. Tegelijk gebruiken soorten zoals vleermuizen de randen als verbindingsroute om zich van de ene naar de andere plek te verplaatsen.

Die randen zijn niet alleen goed voor heel wat diersoorten. Soms worden ze ook aangelegd om kwetsbare landschapselementen zoals houtkanten en bos te bufferen. De randen voorkomen dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen erin terecht komen.

Oproep om randen niet te betreden

De Vlaamse Landmaatschappij wil wandelaars, mountainbikers, loonwerkers, jagers, motorcrossers en quads dus oproepen om geen akkerranden te betreden, tenzij er een aangeduid pad ligt. Laat ook geen honden loslopen op de randen. Bij dreiging verlaten vogels hun nest. Dan is het risico groot dat de eieren niet uitkomen of dat de jongen verhongeren, of dat ze worden opgegeten door roofdieren.

Als u zo’n akkerrand ziet, houdt u daar dan rekening mee? De landbouwers en de natuur zullen u dankbaar zijn!

Foto links: een rand die helemaal beschadigd is doordat iemand er met een quad op gereden heeft
Foto rechts: Loslopende honden verstoren vogels op akkerranden.

Steun via beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij

Landbouwers leggen de randen aan met ondersteuning door de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij. Ze voeren dan 5 jaar lang maatregelen uit op hun landbouwpercelen die goed zijn voor de biodiversiteit en het landschap. ​ In ruil voor hun inspanningen, krijgen de landbouwers een vergoeding.

Er zijn verschillende beheerovereenkomsten voor het aanleggen en onderhouden van randen op landbouwpercelen. Op veel van die randen zijn, behalve maaien, geen andere activiteiten toegelaten. Dat betekent dat de rand ook niet als doorgang mag gebruikt worden. Er mag in geen enkel geval op gewandeld, en dus ook niet op gereden worden met een voertuig. Als dat toch gebeurt, schiet het aanleggen van zulke randen zijn doel voorbij, én riskeert de landbouwer bovendien een lagere vergoeding te krijgen voor zijn beheerovereenkomst. ​

Meer informatie over de beheerovereenkomsten vindt u op www.vlm.be/beheerovereenkomsten

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact