Duurzaam waterbeheer in de Mangelbeekvallei

De provincie Limburg en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) laten een studie uitvoeren over het grond- en oppervlaktewater in de Mangelbeekvallei. Deze studie kadert in het landinrichtingsplan Mijn Mangelbeek in Heusden-Zolder. Ze moet enerzijds een beeld geven van de huidige toestand van het water, zowel op als onder de grond, en anderzijds wil ze bekijken hoe het water duurzamer kan beheerd worden in de toekomst. Deze studie sluit aan bij de huidige Vlaamse klimaatdoelstellingen. De Europese Unie voorziet voor deze studie subsidies via het Interreg NWE-project Green WIN.

De Mangelbeekvallei is een van de zeven beekvalleien die De Wijers, het land van 1001 vijvers, kenmerken. De vroegere mijnindustrie in Heusden-Zolder heeft hier duidelijke sporen nagelaten. De mijnverzakkingen hebben het natuurlijk watersysteem in de Mangelbeekvallei sterk verstoord. Om wateroverlast door de verscheidene grondverzakkingen te beperken, installeerde de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) pompen die het water in de mijnverzakkingszones wegpompen. Hoewel de pompen nog steeds nodig zijn om wateroverlast te vermijden, zorgt die pompwerking ook voor een algemene verdroging van de vallei. Dit is slecht nieuws voor de waardevolle natuur in het gebied die hierdoor bedreigd wordt. De Europese natuurdoelen in de Mangelbeekvallei kunnen enkel bereikt worden als het gebied een stabiele en gunstige hydrologische toestand kent. Het is dus nodig om de specifieke waterproblematiek in de Mangelbeekvallei nader te onderzoeken.

De studie

Momenteel ontbreken gegevens over de huidige hydrologische situatie van de Mangelbeekvallei. Daarom wil de geplande studie in eerste instantie een beter beeld geven van de actuele watertoestand op en onder de grond. Die gegevens zijn nodig om het water meer ecologisch te kunnen beheren en een evenwichtig watersysteem te creëren.

Daarnaast onderzoekt de studie of aanpassingen aan de pompwerking en het oppervlaktewaterstelsel kunnen zorgen voor minder CO2-uitstoot en een gunstigere hydrologische situatie om de gewenste natuur te realiseren, maar natuurlijk ook om wateroverlast te blijven vermijden. De optimalisatie van de pompwerking kadert in het Europees project Green WIN, waarin de VLM participeert via het landinrichtingsplan “Mijn Mangelbeek”.

Het is niet de bedoeling dat de studie in de kast blijft zitten. De resultaten ervan moeten uitmonden in concrete maatregelen, scenario’s voor een betere waterhuishouding en eenduidige projectvoorstellen.

De provincie voorziet voor deze studie een budget van 140.000 euro, waarvan de VLM samen met de Europese Unie via de participatie in Green WIN 40.000 euro bijdraagt. De studie duurt twee jaar. De resultaten worden verwacht tegen mei 2021.

Karel Stevens

Projectmanager gebiedsteam De Wijers, VLM

Annick Serdons

Communicatieverantwoordelijke, VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact