Skip to Content

Einde nitraatresiducampagne in zicht: is uw staalname al ingepland?

De nitraatresiducampagne van de Mestbank loopt af op 15 november. De landbouwers die op eigen kosten het nitraatresidu moeten laten bepalen op een of meerdere percelen (verplichte stalen) en nog geen contact opnamen met een laboratorium, doen dat het best zo snel mogelijk. Anders lopen ze het risico dat de bemonstering van hun percelen niet meer kan ingepland worden door het gekozen laboratorium. De landbouwers zijn in elk geval zelf verantwoordelijk voor het tijdig bemonsteren van hun percelen. Als de Mestbank van de geselecteerde percelen geen analyseresultaat ontvangt, zal ze maatregelen en boetes opleggen.

Welke landbouwers moeten zelf contact opnemen met een erkend laboratorium?
In de periode van 1 oktober tot en met 15 november wordt het nitraatresidu bepaald op verschillende percelen. Op 16 september ontvingen de betrokken landbouwers hierover een e-mail of brief van de Mestbank. De aangeduide percelen zijn beschikbaar op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) onder de rubriek staalnames > bodem > nitraatresidu.
De nitraatresidubepaling op de zogenaamde controlepercelen gebeurt in opdracht en op kosten van de Mestbank. Voor die percelen heeft de Mestbank zelf een laboratorium aangeduid. De landbouwer moet daarvoor dus niets ondernemen.
Sommige landbouwers moeten op eigen kosten het nitraatresidu laten bepalen op een of meerdere percelen (verplichte stalen). Dat is het geval bij focusbedrijven met maatregelencategorie 1, 2 of 3, na een perceelsevaluatie in 2015 waarbij het nitraatresidu de eerste drempelwaarde overschreed, als gevolg van een doorlichting of als landbouwers een vrijstelling hebben aangevraagd als focusbedrijf of als ze een aanvraag hebben gedaan voor verhoogde bemesting of derogatie. Die landbouwers moeten zelf contact opnemen met een erkend laboratorium om de nitraatresidubepaling(en) te laten uitvoeren.

Gepersonaliseerd aanvraagformulier beschikbaar op het Mestbankloket
Op het Mestbankloket staat een gepersonaliseerd aanvraagformulier dat de landbouwers aan het erkend laboratorium van hun keuze kunnen bezorgen. Het tijdig bezorgen van het aanvraagformulier is op zich niet voldoende. Als de landbouwer geen reactie ontvangt op zijn aanvraag, moet hij zelf opnieuw contact opnemen met het laboratorium. De landbouwer moet altijd een bevestiging vragen dat het laboratorium de stalen ook effectief zal nemen uiterlijk op 15 november.

Landbouwers die nog geen aanvraag deden bij een laboratorium, moeten spoedig contact opnemen met een erkend laboratorium. Anders lopen ze het risico dat het gekozen laboratorium de percelen niet meer kan inplannen. De lijst met de erkende laboratoria die actief zijn tijdens de campagne van 2016 zijn terug te vinden in de toelichting op het Mestbankloket en op de website van de VLM.

Het is de verantwoordelijkheid van de landbouwers dat de percelen tijdig bemonsterd worden. Het niet nemen van verplichte stalen kan leiden tot een boete, een aanduiding als focusbedrijf of een verhoging van de maatregelencategorie.

Evaluatie van het nitraatresidu

De analyseresultaten worden door het laboratorium automatisch bezorgd aan de Mestbank. De landbouwer ontvangt uiteraard ook een analyseverslag van het laboratorium. Zodra het laboratorium de analyseresultaten bezorgd heeft aan de Mestbank, kunnen de landbouwers die resultaten en de voorlopige evaluatie van het nitraatresidu raadplegen op het Mestbankloket. Voordat het bemestingsseizoen van 2017 begint, plaatst de Mestbank het resultaat van de definitieve evaluatie van het nitraatresidu op het Mestbankloket. De landbouwers worden op dat moment persoonlijk op de hoogte gebracht.

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder , Vlaamse Landmaatschappij
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschapij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder , Vlaamse Landmaatschappij
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschapij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL