Europese lidstaten geven positief advies voor Vlaamse derogatie

Op voorstel van de Europese Commissie hebben de 28 lidstaten van de Europese Unie vandaag een positief advies gegeven over de Vlaamse derogatie. Dat advies opent de weg naar een definitieve goedkeuring van de derogatie door de Europese Commissie, op voorwaarde dat het mestdecreet tijdig gestemd wordt in het Vlaams Parlement. 

Dankzij derogatie kunnen landbouwers onder strikte voorwaarden meer dierlijke mest gebruiken dan 170 kg stikstof per hectare, zoals vastgesteld door de Nitraatrichtlijn. Die richtlijn heeft als doel de vervuiling van nitraat uit bemesting te verminderen. De derogatie resulteert in het beter sluiten van de nutriëntenkringloop in de landbouw. Dat past in de circulaire economie en betekent een belangrijke kostenbesparing voor de landbouwsector. De derogatie zal gelden op het hele Vlaamse grondgebied en loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2022.

Op bepaalde teelten kunnen landbouwers een groter deel van de gewasbehoefte invullen met dierlijke mest onder strikte voorwaarden. In totaal mag er niet meer bemest worden, maar wordt kunstmest deels vervangen door dierlijke mest. Dat laat vooral rundveebedrijven toe om meer eigen geproduceerde dierlijke mest te gebruiken voor de ruwvoerderwinning. Doordat derogatiebedrijven het gebruik van kunstmeststoffen kunnen beperken, werken ze aan een gesloten nutriëntenkringloop. En dat binnen strikte randvoorwaarden ter bescherming van de waterkwaliteit.

De Vlaamse derogatie laat toe om de bemesting met dierlijke mest op teelten met een hoge stikstofopnamen en een lang groeiseizoen te verhogen. Voor Vlaanderen geldt dat voor de teelt van grasland, gras-klaver, maïs voorafgegaan door gras of snijrogge, wintertarwe of triticale gevolgd door een vanggewas en bieten.

In 2018 hebben 2.800 bedrijven gebruikgemaakt van de derogatie op 94.000 ha landbouwareaal, voornamelijk voor de teelten gras en maïs. Op die manier werd 7,5 miljoen kg stikstof extra gevaloriseerd op landbouwgronden via het gebruik van dierlijke mest. Die hoeveelheid stikstof zou anders via kunstmest zijn toegediend.

Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: Ik ben zeer tevreden dat de Europese Commissie en de 28 lidstaten overtuigd zijn van de sterkte van het actieprogramma waarover ik vrijdag in de regering een akkoord heb bereikt. Het is cruciaal dat het mestdecreet zo snel als mogelijk goedgekeurd wordt in het Vlaams Parlement zodat we de derogatie definitief kunnen binnenhalen en onze Vlaamse landbouwers de nodige rechtszekerheid kunnen geven.”

Het voorstel van decreet is vandaag ingediend in het parlement.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact