Skip to Content
Europese lidstaten geven positief advies voor Vlaamse derogatie

Europese lidstaten geven positief advies voor Vlaamse derogatie

Op voorstel van de Europese Commissie hebben de 28 lidstaten van de Europese Unie vandaag een positief advies gegeven over de Vlaamse derogatie. Dat advies opent de weg naar een definitieve goedkeuring van de derogatie door de Europese Commissie, op voorwaarde dat het mestdecreet tijdig gestemd wordt in het Vlaams Parlement. 

Dankzij derogatie kunnen landbouwers onder strikte voorwaarden meer dierlijke mest gebruiken dan 170 kg stikstof per hectare, zoals vastgesteld door de Nitraatrichtlijn. Die richtlijn heeft als doel de vervuiling van nitraat uit bemesting te verminderen. De derogatie resulteert in het beter sluiten van de nutriëntenkringloop in de landbouw. Dat past in de circulaire economie en betekent een belangrijke kostenbesparing voor de landbouwsector. De derogatie zal gelden op het hele Vlaamse grondgebied en loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2022.

Op bepaalde teelten kunnen landbouwers een groter deel van de gewasbehoefte invullen met dierlijke mest onder strikte voorwaarden. In totaal mag er niet meer bemest worden, maar wordt kunstmest deels vervangen door dierlijke mest. Dat laat vooral rundveebedrijven toe om meer eigen geproduceerde dierlijke mest te gebruiken voor de ruwvoerderwinning. Doordat derogatiebedrijven het gebruik van kunstmeststoffen kunnen beperken, werken ze aan een gesloten nutriëntenkringloop. En dat binnen strikte randvoorwaarden ter bescherming van de waterkwaliteit.

De Vlaamse derogatie laat toe om de bemesting met dierlijke mest op teelten met een hoge stikstofopnamen en een lang groeiseizoen te verhogen. Voor Vlaanderen geldt dat voor de teelt van grasland, gras-klaver, maïs voorafgegaan door gras of snijrogge, wintertarwe of triticale gevolgd door een vanggewas en bieten.

In 2018 hebben 2.800 bedrijven gebruikgemaakt van de derogatie op 94.000 ha landbouwareaal, voornamelijk voor de teelten gras en maïs. Op die manier werd 7,5 miljoen kg stikstof extra gevaloriseerd op landbouwgronden via het gebruik van dierlijke mest. Die hoeveelheid stikstof zou anders via kunstmest zijn toegediend.

Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: Ik ben zeer tevreden dat de Europese Commissie en de 28 lidstaten overtuigd zijn van de sterkte van het actieprogramma waarover ik vrijdag in de regering een akkoord heb bereikt. Het is cruciaal dat het mestdecreet zo snel als mogelijk goedgekeurd wordt in het Vlaams Parlement zodat we de derogatie definitief kunnen binnenhalen en onze Vlaamse landbouwers de nodige rechtszekerheid kunnen geven.”

Het voorstel van decreet is vandaag ingediend in het parlement.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL