Evaluatie nitraatresidumetingen 2014 beschikbaar op Mestbankloket

 

Tussen 1 oktober en 15 november 2014 moest bij 12.000 land- en tuinbouwers het nitraatresidu bepaald worden van een of meerdere percelen. Ondertussen heeft de Mestbank alle meetresultaten verwerkt en getoetst aan de drempelwaarden. Elke landbouwer bij wie het nitraatresidu is gemeten, kan de resultaten op het Mestbankloket bekijken. De Mestbank stuurde begin februari een aangetekende brief naar de landbouwers bij wie een of meerdere drempelwaarden werden overschreden en die nu een maatregelenpakket opgelegd krijgen.

Meetcampagne

Voor de algemene opvolging van het nitraatresidu in Vlaanderen werden tussen 1 oktober en 15 november ruim 7.700 percelen bemonsterd in opdracht en op kosten van de Mestbank. Bepaalde land- of tuinbouwers moesten ook in eigen opdracht het nitraatresidu van sommige percelen laten bepalen: de land- of tuinbouwers die in 2014 derogatie aanvroegen of een maatregelenpakket moesten toepassen omdat het voorgaande jaar te hoge nitraatresidu’s werden gemeten (5.300 percelen). Ook land- of tuinbouwers met een beheerovereenkomst water (BW3) moesten van elk perceel waarop die beheerovereenkomst werd toegepast, het nitraatresidu laten bepalen om in aanmerking te komen voor de beheervergoeding (7.300 percelen).

 

Nitraatresidu versus drempelwaarde

Van alle gekende en geldige analyseresultaten van een perceel, heeft de Mestbank alleen het laagste analyseresultaat afgetoetst aan de drempelwaarde die op het perceel van toepassing was. De land- of tuinbouwers konden de percelen waarvan ze het nitraatresidu in eigen opdracht moesten laten bepalen (opvolg-, derogatie of BO-stalen) meerdere keren laten bemonsteren. Van de percelen die geselecteerd werden voor een nitraatresidubepaling in opdracht en op kosten van de Mestbank (controlestalen), konden ze tegenstalen laten nemen.

De Mestbank stuurt geen brief naar de landbouwers waarbij op geen enkel perceel de drempelwaarde werd overschreden, omdat die landbouwers in orde zijn.

 

Maatregelenpakketten 2015

Zodra de drempelwaarde op één perceel is overschreden, moet de land- of tuinbouwer begeleidende maatregelen toepassen om toekomstige overschrijdingen te vermijden. Het perceel met de hoogste overschrijding bepaalt de maatregelen die in 2015 moeten toegepast worden.

Ook land- of tuinbouwers die in 2014 begeleidende maatregelen moesten toepassen, maar die niet hebben nageleefd, krijgen maatregelen opgelegd. Dat geldt ook voor land- of tuinbouwers die verplichte bemonsteringen niet hebben uitgevoerd.

De maatregelen worden gebundeld in 4 verschillende maatregelenpakketten. Hoe hoger de overschrijding, hoe hoger het toe te passen maatregelenpakket. Het niet naleven van maatregelen of het niet nemen van verplichte opvolg- of derogatiestalen heeft een verstrengd maatregelenpakket tot gevolg. In totaal moeten 2942 landbouwers maatregelen toepassen.

De Mestbank heeft de land- of tuinbouwers met maatregelen begin februari met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de resultaten, de evaluatie en de toe te passen maatregelen in 2015. Ook zij kunnen hun evaluatie raadplegen op het Mestbankloket. Wie wil kan tegen de opgelegde maatregelen een bezwaar indienen via de procedure die wordt uitgelegd in de brief.

 

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Sabine De Mulder

Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact