Extra tijd om equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ aan te geven in verzamelaanvraag

Wie de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ toepast, krijgt van de Mestbank uitstel tot 31 oktober 2021 om de percelen aan te duiden in de verzamelaanvraag. Die beslissing geeft landbouwers meer flexibiliteit om de nateelten in te plannen waarmee ze hun doelareaal willen realiseren.

 

Wat is een equivalente maatregel?

Landbouwers moeten in uitvoering van MAP 6 op percelen in gebiedstype 2 en 3 een aantal gebiedsgerichte maatregelen toepassen om de waterkwaliteit te verbeteren. Door equivalente maatregelen toe te passen, kunnen de landbouwers de doelstellingen van de gebiedsgerichte maatregelen op een andere manier behalen. Half februari maakte de Mestbank deze 4 equivalente maatregelen voor 2021 bekend:

 • niet-nitraatgevoelige hoofdteelten op 80% van het bouwland
 • wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten
 • inzaai onbeteelde stroken
 • afvoer oogstresten

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor de 4 equivalente maatregelen bestaat uit twee stappen:

 1. Aanvraag op het Mestbankloket: landbouwers die een equivalente maatregel willen toepassen, moeten uiterlijk op 30 april 2021 op het Mestbankloket een aanvraag doen van de equivalente maatregel via de rubriek ‘Aanvragen’. Door de aanvraag te doen, verklaart de landbouwer zich akkoord met de voorwaarden voor de equivalente maatregel. Als de landbouwer kiest voor verschillende equivalente maatregelen, moet hij voor elke maatregel apart een aanvraag indienen op het Mestbankloket.
   
 2. Percelen aanduiden in de verzamelaanvraag: dat moeten de landbouwers ten laatste doen op:
  • 30 april voor de equivalente maatregelen ‘afvoer oogstresten’ en ‘inzaai onbeteelde stroken’
  • 31 oktober voor de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’. Voor de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ is er dus een verlenging van de periode voor het aanduiden, wijzigen of afmelden van percelen in de verzamelaanvraag, ten opzichte van eerdere communicatie.

Voor de equivalente maatregel ‘niet-nitraatgevoelige hoofdteelten op 80% van het bouwland’ moeten geen percelen in de verzamelaanvraag aangeduid worden.

Wat als een landbouwer een equivalente maatregel aanvraagt maar niet toepast?

Zodra de uiterlijke datum voor het aanduiden van een equivalente maatregel op perceelsniveau overschreden is (30 april of 31 oktober), moet de landbouwer de voorwaarden van die equivalente maatregel naleven op de aangeduide percelen. Als hij dat niet doet, kan hij in 2022 geen equivalente maatregelen toepassen, zelfs als hij in 2021 zijn doelareaal behaalt.

Maximaal één equivalente maatregel per perceel

Een landbouwer kan kiezen voor meerdere equivalente maatregelen maar hij kan op een perceel slechts 1 equivalente maatregel toepassen.

Na 30 april kan de landbouwer in de verzamelaanvraag zijn keuze voor een equivalente maatregel op perceelsniveau niet meer wijzigen in een andere equivalente maatregel. Hij kan tot 31 oktober wel nog:

 • de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ aanduiden op percelen waarvoor nog geen andere equivalente maatregel werd aangeduid.
 • de keuze voor de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ verwijderen.

Voorbeeld: een landbouwer vraagt uiterlijk 30 april zowel de equivalente maatregel ‘afvoer oogstresten’ als de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ aan op het Mestbankloket. Als de landbouwer op 30 april voor bepaalde percelen de keuze maakt om de equivalente maatregel ‘afvoer oogstresten’ toe te passen dan kan hij nadien die keuze niet meer wijzigen naar de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’. Hij kan immers voor de equivalente maatregel ‘afvoer oogstresten’ na 30 april de aangeduide percelen niet meer schrappen en er mogen geen 2 equivalente maatregelen op hetzelfde perceel aangeduid worden. Hij kan na 30 april uiteraard ook geen bijkomende percelen meer aanduiden voor de equivalente maatregel ‘afvoer oogstresten’.

Meer info

Op de VLM-website vindt u gedetailleerde informatie over de voorwaarden van de equivalente maatregelen, de aanvraagprocedure, de mogelijke combinaties van equivalente maatregelen en de sancties en gevolgen bij niet-naleving.

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

Sabine De Mulder

diensthoofd Dataverwerking en -analyse

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met