Gebruik van hout of maaisel uit landschapsbeheer heeft economische waarde en milieuvoordelen

Wat is het economisch potentieel van biomassa uit landschapsbeheer? Dat onderzocht IDEA Consult in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De benutting van biomassa uit landschapsbeheer levert een financiële meerwaarde, die de kosten voor het beheer deels compenseert. Er zijn ook heel wat voordelen voor het milieu, het landschap en de biodiversiteit. Het is wel een uitdaging om genoeg biomassa bijeen te brengen om te kunnen gebruiken en die biomassa moet ook voldoen aan de vereiste kwaliteit voor de beoogde toepassing.

Maaisel, takken en snoeihout van het onderhoud van bermen, bomen en struiken worden nog vaak als afval beschouwd. Maar er zijn mogelijkheden om die biomassa te gebruiken als grondstof voor materiaal, energie of verrijking van de bodem. ​

Verschillende (plattelands)projecten experimenteerden de voorbije jaren om biomassa uit natuur- en landschapsbeheer lokaal ​ te gebruiken. Zo werd versnipperd hout ingewerkt ​ in de bodem of deed het dienst als brandstof in biomassaketels. Dat zijn verwarmingssystemen die gebruik maken van organische brandstoffen zoals houtsnippers. Het maaisel werd gebruikt ​ voor compost, en grasvezels werden gebruikt ​ voor papierproductie. IDEA Consult analyseerde die projecten om de haalbaarheid en economische meerwaarde van het gebruik van biomassa ​ te onderzoeken.

Financiële meerwaarde en voordelen voor biodiversiteit, bodem en landschap

Uit de studie blijkt dat de opbrengst door biomassa te benutten, een deel van de kosten voor beheer kan compenseren. Biomassa uit landschapsbeheer gebruiken is ook voordelig voor het milieu, de biodiversiteit en de landschapskwaliteit. Het is daarbij belangrijk dat het landschap duurzaam beheerd wordt en er geen overexploitatie ontstaat.

Logistieke uitdaging

Uit analyse van de projecten blijkt dat het een uitdaging is om genoeg biomassa bijeen te brengen, die bovendien moet voldoen aan de vereiste kwaliteit voor de beoogde toepassing. In de onderzochte projecten namen organisaties zoals regionale landschappen en Boerennatuur Vlaanderen het initiatief om andere beheerders samen te brengen en zich lokaal of regionaal te organiseren rond landschapsbeheer en gebruik van de biomassa.

Ondersteuning en inspiratie voor nieuwe samenwerkingen rond gebruik biomassa uit landschapsbeheer

De studie ‘Economisch potentieel van biomassa uit landschapsbeheer’ bevestigt dat biomassa afkomstig uit landschapsbeheer mogelijkheden biedt voor nieuwe economische activiteiten op het platteland. De groeiende bewustwording rond duurzame en hernieuwbare grondstoffen creëert een gunstig klimaat om bestaande initiatieven rond het gebruik van ​ biomassa uit landschapsbeheer verder te zetten. Ondersteuning vanuit de overheid blijft zeker in de komende jaren noodzakelijk om die initiatieven uit te bouwen en nieuwe op te starten. De studie biedt ook inspiratie voor toekomstige samenwerkingen rond benutting van biomassa, de logistieke organisatie, en het nastreven van hoogwaardige toepassingen en een duurzaam verdienmodel.

Meer informatie

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met