Gedaan met betonnen kerkpleinen in Maasdorpjes: ​ 1,4 miljoen euro ​ voor groener (Heerlyck) Meeswijk, Leut en Vucht

Maasmechelen

De Vlaamse regering zet het licht op groen voor het landinrichtingsplan ‘Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht’. Daarmee wordt de komende jaren in totaal 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in de verbetering en vergroening van de Maasdorpjes Meeswijk, Leut en Vucht. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) maakte het investeringsplan samen met het gemeentebestuur én na inspraak van buurtbewoners. We versterken hiermee de dorpen voor de inwoners zelf, maar ook de belevingswaarde voor bezoekers zal hierdoor toenemen in het Rivierpark Maasvallei. Met groenere kerkpleinen, veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd én meer houtkanten, hagen en bomen.

Buurtbewoners speelden een belangrijke rol in het tot stand komen van het landinrichtingsplan ‘Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht’. Zij kennen hun omgeving het best en verschaffen de experts nuttige info: welke wensen hebben wij voor onze dorpen? Welke route nemen fietsers het vaakst? Spelen er kinderen op het plein? Wat vinden zij belangrijk? Op basis van deze informatie, heeft de Vlaamse Landmaatschappij een ontwerp landinrichtingsplan opgemaakt dat eind 2022 ter inzage lag tijdens een openbaar onderzoek. ​ In die periode van openbaar onderzoek werd nogmaals feedback verzameld bij de bewoners over de eerste ontwerpen van de dorpspleinen en werd het plan nog bijgeschaafd.

“Zo werden enkele mobiliteitsplannen van het gemeentebestuur voorlopig on hold gezet, maar werd de herinrichting en vergroening van de kerkpleinen uitdrukkelijk als meerwaarde behouden”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Dit landinrichtingsplan, dat de regering nu goedkeurt, past in de ontwikkeling van een landinrichtingsproject dat loopt in het Rivierpark Maasvallei.

Minister van Omgeving, Zuhal Demir

“We investeren in het gevarieerde landschap en de goed omlijnde woonkernen in die vallei. Ook enkele historische plaatsen versterken er nog het landschapsbeeld. En dat willen we vrijwaren en versterken voor zowel bewoners als bezoekers. Tegelijk maken we werk van het ontharden en vergroenen van de verschillende pleintjes in de dorpskernen en dragen zo bij aan het robuust en klimaatbestendiger maken van onze Vlaamse open ruimte. Een pleintje moet in de zomer immers verkoeling kunnen bieden en ruimte voor ontmoeting. Ik wil daarom ook de bewoners bedanken voor hun actieve inbreng tijdens het traject naar aanloop van goedkeuring van dit plan. Zij wezen ons op de mogelijkheden die de verschillende locaties hebben.”

De totale investering is geraamd op € 1.8 miljoen euro waarvan de Vlaamse overheid 1,4 miljoen euro voor haar rekening neemt. (€ 750.000 met Vlaamse middelen van landinrichting en € 650.000 via het Vlaams klimaatadaptatiefonds voor het ontharden en vergroenen van de pleinen). De gemeente Maasmechelen zorgt met €360.000 voor de nodige cofinanciering.

Infomarkt tijdens het openbaar onderzoek
Infomarkt tijdens het openbaar onderzoek

Enkele concrete maatregelen

Groene dorpspleinen in Meeswijk, Leut en Vucht met ruimte om elkaar te ontmoeten ​ De grijze dorpspleinen van Meeswijk, Leut en Vucht vormen we om naar groenere oases door meer bomen en struiken te planten en bloemrijke graslanden te voorzien. Overal komt ruimte voor ontmoeting en/of spel.

Landschapsacupunctuur in de Maasvallei: dit zijn kleine maatregelen zoals het aanplanten van alleenstaande bomen, houtkanten of hagen en bloemrijke akkers, verspreid over het hele gebied. We gaan met landbouwers en particuliere eigenaars in dialoog om ​ meer aandacht te besteden aan kleinschalige landschapselementen. Zo maken we samen het landschap gevarieerder en aantrekkelijker.

Duurzame inrichting en beheer van het landschap rondom het kasteel Vilain XIIII

Via een herverkaveling herschikken we gronden, zodat elke gebruiker en eigenaar rondom het kasteel op een meer geschikte plaats komt te liggen. Zo zorgen we voor de belangrijke botanische bomencollectie en de waarde van de aanwezige natuur. Landbouwers krijgen dan evenwaardige percelen in ruil.

Trage wegen om veilig te fietsen en te wandelen. Enkele veldwegen waar sluipverkeer aanwezig is, maken we veiliger of sluiten we zelfs af voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Om de veiligheid voor fietsers te garanderen, o.a. de schoolgaande jeugd, leggen we langsheen de grot te Leut een fietspad aan richting de lagere school in Leut.

De uitvoering

We starten eerst met de heraanleg van de dorpspleinen van Leut, Meeswijk en Vucht. Hiervoor vragen we begin 2024 de omgevingsvergunning aan. In samenspraak met de bewoners worden momenteel nog de laatste details beslist.

Contact:

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Paul De Vis

Projectmanager Noord-Limburg, Vlaamse Landmaatschappij

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact