Skip to Content

Green4Grey geeft kleur aan grijze verstedelijkte landschappen

Elke dag verdwijnt in Vlaanderen ongeveer 6 hectare open ruimte om plaats te maken voor nieuwe ‘grijze’ ontwikkelingen. Dat is één van de hoogste cijfers in de EU. Bovendien is de resterende open ruimte sterk versnipperd en wordt het belang van die schaarse open ruimte te weinig erkend en gewaardeerd. Als tegengewicht investeert de Vlaamse Landmaatschappij in de ontwikkeling van groene en blauwe infrastructuur voor grijze verstedelijkte landschappen. 

De Vlaamse Landmaatschappij startte het project Green4Grey Life+ samen met de gemeenten Asse, Beersel, Diepenbeek, Genk, Kraainem, Wezenbeek-Oppem en Zaventem. Daarnaast is er ondersteuning van het Agentschap Ondernemen, het PURPLE-netwerk, Natuurpunt en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Green4Grey loopt van 1 juli 2014 tot 30 juni 2019. Het voorziene projectbudget bedraagt 4.352.355 euro, waarvan 1.671.415 euro Europese cofinanciering en 1.115.780 euro door de betrokken gemeenten wordt bijgedragen.

Doel van het project

Het doel van het project is om onbebouwde restruimte in de Vlaamse Rand rond Brussel en in De Wijers (het verstedelijkte gebied rond Hasselt-Genk), om te vormen tot aantrekkelijke en veelzijdige natuurlijke plekken.
Door verschillende aspecten van open ruimte - zoals waterbuffering, groene werkomgeving, duurzame voedselproductie, groene ontmoetingsplek- in hun geheel te bekijken kan een hogere maatschappelijke meerwaarde worden gecreëerd voor deze gebieden.

Zes projectgebieden

In zes projectgebieden maken experten de volgende jaren ontwerpvisies. Dat doen ze samen met studenten, bewoners, bezoekers, bedrijven, werknemers, lokale overheden en organisaties. Die ontwerpvisies vertaalt de Vlaamse Landmaatschappij in inrichtingsplannen voor realisaties op het terrein. Zo voorziet het project de ecologische (her)aanleg van een twintigtal vijvers, poelen en natuurlijke waterbuffers, een natuurvriendelijke herinrichting van drie waterlopen, aanplant van enkele percelen boomgaard en stadsbos, aanleg van wandel- paden en vijf groene ontmoetingsruimtes, ... in de Vlaamse Rand en in de Wijers.

Met die voorbeeldprojecten en beleidsaanbevelingen voor lokale en Europese beleidsmakers wil Green4Grey de veelzijdigheid en het belang van groen en blauw voor randstedelijke gebieden benadrukken. 

Contacteer ons
Leen Van den Bergh Diensthoofd Communicatie, Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh Diensthoofd Communicatie, Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL