Skip to Content
Groen licht voor ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

Groen licht voor ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel nuttig verklaard. De uitvoering van deze ruilverkaveling, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas kan nu starten.

Koen Van den Heuvel: “Via ruilverkaveling wil de overheid in een landbouwgebied een toekomstgerichte, duurzame en rendabele landbouw verzekeren en tegelijk de andere functies in het gebied verbeteren. Een leefbare landbouw is immers cruciaal voor een leefbaar platteland. Dit ruilverkavelingsproject investeert daarom in een toekomstgerichte en duurzame landbouw. Landbouw die in evenwicht is met het milieu, het landschap, de natuur, de recreatie en het erfgoed in de omgeving.”

Verspreide kavels worden gegroepeerd en nieuwe en verbeterde wegen maken de gronden beter bereikbaar. Plaatselijke knelpunten met de waterhuishouding en met de hoofdafwateringen worden weggewerkt. Die ingrepen worden op maat van het gebied en van de aanwezige landbouwbedrijven uitgevoerd.

Binnen de ruilverkaveling gaat inrichten voor een rendabele landbouw hand in hand met het behoud en ontwikkeling van de natuur en het landschap. De mogelijkheid van ruilverkaveling om gronden te ruilen wordt ook ingezet voor natuur, landschap en recreatie. Grondruil maakt het in de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel mogelijk om onder meer in de valleien van de Mark, de Kleine Mark en de Bolkse beek, natuurzones  aan te leggen. Het is de bedoeling om gronden hier uit landbouwgebruik  te nemen door ze te ruilen met gronden die de Vlaamse overheid in het ruilverkavelingsgebied gekocht heeft. De gronden die op die manier verworven worden in de vallei van de Mark worden ingericht volgens de instandhoudingsdoelstellingen die voor het Natura2000-gebied van de vallei zijn vastgelegd.

De grondruil geeft rechtszekerheid over  het toekomstig ruimtegebruik: we komen tot een duurzame functiescheiding tussen landbouw en natuur waar dit wenselijk  is .

Een andere betrachting van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel is het platteland meer be-leefbaar te maken. Daarvoor werkt de ruilverkaveling enerzijds aan een versterking van het landschap en anderzijds aan een betere recreatieve ontsluiting.

Het landschap bestaat uit een geheel van ruimtelijk gesloten bossen, half open beekvalleien en depressies, open landbouwgebied en de bijzonder landschappen van onder andere de kolonies Wortel en Merksplas en van het kasteel van Hoogstraten. De ruilverkaveling versterkt de eigenheid van het landschap door op de juiste plaats groene landschapselementen zoals bomenrijen, houtkanten, elzensingels, ruigtestroken, … te ontwikkelen of aan te leggen en door de inrichting van natuurzones .

De recreatieve ontsluiting wordt verbeterd door informatie beschikbaar te stellen voor de recreant en door het inrichten van wegen en wandelpaden. Wegen en paden leiden de fietsers en wandelaars naar hoekjes van het platteland die tot nu toe onbereikbaar waren.

Duurzaam waterbeheer

De natuurzones en oeverstroken langs de waterlopen moeten de waterlopen beter beschermen tegen inspoeling van meststoffen en pesticiden.

Financiering

Het Vlaams Gewest investeert fors in het project. Aan het project hangt een kostenplaatje van ongeveer 16,74 miljoen euro, waarvan het Vlaamse Gewest zo’n 12,84 miljoen euro betaalt. De rest van het bedrag wordt verdeeld over de gemeenten, de provincie en de eigenaars van gronden.

Contacteer ons
Bert Vueghs Projectleider, VLM
Juul Adriaens Communicatieverantwoordelijke Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Bert Vueghs Projectleider, VLM
Juul Adriaens Communicatieverantwoordelijke Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL