Skip to Content
Handen uit de mouwen voor Europese topnatuur in Berlare

Handen uit de mouwen voor Europese topnatuur in Berlare

Duurzaam beheer van de natuur in Berlare

In Berlare vind je nog majestueuze populierbossen, vochtige rietmoerassen, bloemrijke hooilanden en talloze vijvers. Deze verborgen natuurparel is niet enkel wondermooi, ze is jammer genoeg ook kwetsbaar. Net om deze kwetsbare natuur veilig te stellen, werd een gezamenlijk natuurbeheerplan opgemaakt. Je kan dit natuurbeheerplan en de toegankelijkheidsregeling zelf bekijken. Vanaf maandag 6 januari 2020 tot en met 5 februari 2020 ligt het bij het gemeentebestuur Berlare ter inzage en staat het online op de website van VLM en ANB.

Het plan werd opgesteld door de gemeente Berlare, de provincie Oost-Vlaanderen, de vzw Durme en het Agentschap voor Natuur en bos (ANB) en heeft als doel het natuurgebied in Berlare duurzaam te beheren. Het natuurbeheerplan geldt voor een periode van 24 jaar: een hele poos dus. Net daarom kunnen inwoners het plan inkijken en zelf opmerkingen doorgeven.

Hoe wordt het gebied beheerd?

Het plan streeft naar het behoud van kwetsbare, biologisch waardevolle en Europees beschermde habitats. Een voorbeeld van zo’n habitat zijn drijftillen: kleine drijvende eilandjes, bestaande uit plantenresten. Hierop groeien geregeld zeldzame moerasplanten die op hun beurt dan weer zeldzame vlinders, zoals de grote weerschijn- en de kleine ijsvogelvlinder, aantrekken.

Daarnaast is de omgeving van Donkmeer en Berlare Broek door Europa ook aangeduid als vogelrichtlijngebied, een speciale beschermingszone voor vogelsoorten. Daarom worden de rietmoerassen beheerd op maat van moerasvogels zoals de roerdomp, de woudaap, de rietzanger en de snor.

Ten derde willen we ook opgroeimogelijkheden bieden voor jonge vis. Dit doen we door natuurlijke oevers te herstellen, een verbeterde doorstroming met zuurstofrijker water te verzekeren en zonnige plekken te aan te leggen. Dat is onder meer goed nieuws voor de paling, die van oudsher in onze regio voorkomt.

De toegankelijkheidsregeling voorziet in een gezoneerd medegebruik voor wandelaars, fietsers en hengelaars.

Publieke consultatie

Je kan dit gezamenlijk natuurbeheerplan en de toegankelijkheidsregeling zelf bekijken. Vanaf maandag 6 januari 2020 tot en met 5 februari 2020 ligt het bij het gemeentebestuur Berlare, dienst vergunningen (Dorp 22 in 9290 Berlare). Je bent er welkom van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur.

Tijdens deze periode kan je opmerkingen of suggesties mailen naar aves.ovl.anb@vlaanderen.be met vermelding van het dossiernummer NBP-OV-18-0014. Dit kan ook per post, gericht aan Agentschap voor Natuur en Bos – VAC Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 Gent.

Je kan het document, de plannen en algemene informatie over het natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer ook online raadplegen via de website van de VLM. Het beheerplan kan je ook raadplegen via de website van ANB.

 

Contacteer ons
Ann De Grande Projectleider Natuurinrichtingsproject, VLM
Ann De Grande Projectleider Natuurinrichtingsproject, VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL