Handen uit de mouwen voor Europese topnatuur in Berlare

Duurzaam beheer van de natuur in Berlare

In Berlare vind je nog majestueuze populierbossen, vochtige rietmoerassen, bloemrijke hooilanden en talloze vijvers. Deze verborgen natuurparel is niet enkel wondermooi, ze is jammer genoeg ook kwetsbaar. Net om deze kwetsbare natuur veilig te stellen, werd een gezamenlijk natuurbeheerplan opgemaakt. Je kan dit natuurbeheerplan en de toegankelijkheidsregeling zelf bekijken. Vanaf maandag 6 januari 2020 tot en met 5 februari 2020 ligt het bij het gemeentebestuur Berlare ter inzage en staat het online op de website van VLM en ANB.

Het plan werd opgesteld door de gemeente Berlare, de provincie Oost-Vlaanderen, de vzw Durme en het Agentschap voor Natuur en bos (ANB) en heeft als doel het natuurgebied in Berlare duurzaam te beheren. Het natuurbeheerplan geldt voor een periode van 24 jaar: een hele poos dus. Net daarom kunnen inwoners het plan inkijken en zelf opmerkingen doorgeven.

Hoe wordt het gebied beheerd?

Het plan streeft naar het behoud van kwetsbare, biologisch waardevolle en Europees beschermde habitats. Een voorbeeld van zo’n habitat zijn drijftillen: kleine drijvende eilandjes, bestaande uit plantenresten. Hierop groeien geregeld zeldzame moerasplanten die op hun beurt dan weer zeldzame vlinders, zoals de grote weerschijn- en de kleine ijsvogelvlinder, aantrekken.

Daarnaast is de omgeving van Donkmeer en Berlare Broek door Europa ook aangeduid als vogelrichtlijngebied, een speciale beschermingszone voor vogelsoorten. Daarom worden de rietmoerassen beheerd op maat van moerasvogels zoals de roerdomp, de woudaap, de rietzanger en de snor.

Ten derde willen we ook opgroeimogelijkheden bieden voor jonge vis. Dit doen we door natuurlijke oevers te herstellen, een verbeterde doorstroming met zuurstofrijker water te verzekeren en zonnige plekken te aan te leggen. Dat is onder meer goed nieuws voor de paling, die van oudsher in onze regio voorkomt.

De toegankelijkheidsregeling voorziet in een gezoneerd medegebruik voor wandelaars, fietsers en hengelaars.

Publieke consultatie

Je kan dit gezamenlijk natuurbeheerplan en de toegankelijkheidsregeling zelf bekijken. Vanaf maandag 6 januari 2020 tot en met 5 februari 2020 ligt het bij het gemeentebestuur Berlare, dienst vergunningen (Dorp 22 in 9290 Berlare). Je bent er welkom van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur.

Tijdens deze periode kan je opmerkingen of suggesties mailen naar aves.ovl.anb@vlaanderen.be met vermelding van het dossiernummer NBP-OV-18-0014. Dit kan ook per post, gericht aan Agentschap voor Natuur en Bos – VAC Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 Gent.

Je kan het document, de plannen en algemene informatie over het natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer ook online raadplegen via de website van de VLM. Het beheerplan kan je ook raadplegen via de website van ANB.

 

NBP Berlarebroek-Donkmeer - BEHEERPLAN eindontwerp 13 dec 2019.pdf

PDF - 4.7 Mb

NBP Berlarebroek-Donkmeer - KAARTENSET eindontwerp 13 dec 2019.pdf

PDF - 23 Mb

Els Seghers

adjunct-woordvoerder

Ann De Grande

Projectleider Natuurinrichtingsproject, VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact