Historisch stort in Kampenhout geruimd

In de gemeente Kampenhout werd in augustus een oude stortplaats in het natuurgebied Torfbroek geruimd en gesaneerd

In 2018 werd voor het erkende natuurreservaat Torfbroek het ‘Natuurinrichtingsproject Torfbroek’ goedgekeurd. Daardoor verbindt Vlaanderen zich ertoe om ongeveer twee miljoen euro in het natuurgebied te investeren. De middelen worden ingezet om enkele zones opnieuw in te richten, de waterhuishouding te verbeteren, het beheer efficiënter te kunnen uitvoeren en recreatie een plaats te geven. Het natuurinrichtingsproject wordt uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Agentschap Natuur en Bos (ANB), Natuurpunt en de gemeente Kampenhout.

De eerste grote ingreep die in augustus werd afgerond, was de sanering en ruiming van een historisch stort aan de Visserijlaan. Het jarenlang opvoeren van bouwafval, oud servies, plastic, asbesthoudende materialen, minerale oliën … vormde een reële bedreiging voor het natuurgebied.

De ongeveer 10.000 kubieke meter afval en vervuilde grond werd er afgegraven en in afgesloten vrachtwagens afgevoerd naar een gespecialiseerd bedrijf voor verdere verwerking. De werken werden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 

De uitgraving legde de oorspronkelijke rabattenstructuur, de afwisseling van droge bulten en afwateringsgrachtjes, opnieuw bloot evenals een historische weg die dwars door het moeras loopt. De oevers kregen een zwakke helling om een mooie overgang te bekomen naar de omliggende gras- en rietlanden. De ontstane put in het centrum van het stort vult zich inmiddels al terug met zuiver grondwater, zodat de zeldzame kranswieren zich er in de toekomst opnieuw kunnen vestigen.

In een latere fase van de werken aan dit voormalige stort, leidt een nieuw wandelpad de natuurbezoekers langs het ontstane moerasland. In de ruimere omgeving van Torfbroek worden later dit jaar nog de vijvers ontslibd, om ook daar bedreigde fauna en flora nieuwe kansen te geven.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir:

Het project dat Vlaanderen hier op gang trekt, geeft een nieuw elan aan een natuurgebied dat door de jaren heen verwaarloosd raakte. Het bijzonder zuivere en mineraalrijke water dat in het Torfbroek opborrelt moet in de toekomst terug het oorspronkelijke kalkmoeras vullen, een bijzondere leefwereld voor heel wat dier- en plantensoorten. Met de ruiming van het stort, namen we daar een belangrijke eerste hindernis voor.”

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Zeger Jespers

Projectleider natuurinrichting Torfbroek, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact