Skip to Content
Historisch stort in Kampenhout geruimd

Historisch stort in Kampenhout geruimd

In de gemeente Kampenhout werd in augustus een oude stortplaats in het natuurgebied Torfbroek geruimd en gesaneerd

In 2018 werd voor het erkende natuurreservaat Torfbroek het ‘Natuurinrichtingsproject Torfbroek’ goedgekeurd. Daardoor verbindt Vlaanderen zich ertoe om ongeveer twee miljoen euro in het natuurgebied te investeren. De middelen worden ingezet om enkele zones opnieuw in te richten, de waterhuishouding te verbeteren, het beheer efficiënter te kunnen uitvoeren en recreatie een plaats te geven. Het natuurinrichtingsproject wordt uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Agentschap Natuur en Bos (ANB), Natuurpunt en de gemeente Kampenhout.

De eerste grote ingreep die in augustus werd afgerond, was de sanering en ruiming van een historisch stort aan de Visserijlaan. Het jarenlang opvoeren van bouwafval, oud servies, plastic, asbesthoudende materialen, minerale oliën … vormde een reële bedreiging voor het natuurgebied.

De ongeveer 10.000 kubieke meter afval en vervuilde grond werd er afgegraven en in afgesloten vrachtwagens afgevoerd naar een gespecialiseerd bedrijf voor verdere verwerking. De werken werden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 

De uitgraving legde de oorspronkelijke rabattenstructuur, de afwisseling van droge bulten en afwateringsgrachtjes, opnieuw bloot evenals een historische weg die dwars door het moeras loopt. De oevers kregen een zwakke helling om een mooie overgang te bekomen naar de omliggende gras- en rietlanden. De ontstane put in het centrum van het stort vult zich inmiddels al terug met zuiver grondwater, zodat de zeldzame kranswieren zich er in de toekomst opnieuw kunnen vestigen.

In een latere fase van de werken aan dit voormalige stort, leidt een nieuw wandelpad de natuurbezoekers langs het ontstane moerasland. In de ruimere omgeving van Torfbroek worden later dit jaar nog de vijvers ontslibd, om ook daar bedreigde fauna en flora nieuwe kansen te geven.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir:

Het project dat Vlaanderen hier op gang trekt, geeft een nieuw elan aan een natuurgebied dat door de jaren heen verwaarloosd raakte. Het bijzonder zuivere en mineraalrijke water dat in het Torfbroek opborrelt moet in de toekomst terug het oorspronkelijke kalkmoeras vullen, een bijzondere leefwereld voor heel wat dier- en plantensoorten. Met de ruiming van het stort, namen we daar een belangrijke eerste hindernis voor.”

Contacteer ons
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Zeger Jespers Projectleider natuurinrichting Torfbroek, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Zeger Jespers Projectleider natuurinrichting Torfbroek, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL