Hoe maken we met Water-Land-Schap Vlaanderen klimaatrobuuster?

23 maart 2023

 

De voorbije 5 jaar hebben we samen met landbouwers en andere overheden op terrein gewerkt aan Water-Land-Schap. Lokale gebiedscoalities gingen aan de slag om droogte en wateroverlast aan te pakken. Vlaanderen wordt steeds droger. Hoe kunnen we water beter bufferen in een landbouw-landschap? ​

Ondertussen is er in alle gebieden van Water-Land-Schap meer dan 50 hectare akkerland beter beschermd tegen droogte door peilgestuurde drainage. Door houtsnippers toe te voegen aan de bodem houdt 40 hectare grond koolstof beter vast. Er werden meer dan 30 km bijkomende oeverstroken aangelegd, en 27 hectare soortenrijk grasland. Daarnaast ​ werden ook 30 stuwen en 5 plantaardige dammen geplaatst.

Na 5 jaar werk was het tijd voor een eerste symposium. Op 24 januari verzamelden talrijke lokale en Vlaamse actoren in Brussel, om inzichten met elkaar te delen over hoe we Vlaanderen klimaatrobuuster kunnen maken.

Terugblik op het symposium.

 

Verschillende lokale coalities gingen binnen Water-Land-Schap aan de slag met mogelijke oplossingen om water beter te bufferen in landbouwgebied. Dat ging van hermeandering tot bufferstroken aanleggen en regelbare stuwtjes en peilgestuurde drainage. Laat je inpireren door de voorbeelden in deze video .

We beginnen bij de Herk- en Mombeekvallei in Limburg. In Borgloon is men bezig met het hermeanderen van de Herkebeek. Door de rechte beek opnieuw te laten kronkelen, wordt het water vertraagd en krijgt het meer de kans om in de bodem te trekken. Het doel is om verdroging tegen te gaan bij de lokale veenmoerassen en drassige hooilanden. Hermeandering creëert meer oeverzones en structuurvariatie in het landschap, wat goed is voor de biodiversiteit.

Hermeandering van rechte beek
Hermeandering van rechte beek

 

 

In het Waasland in Oost-Vlaanderen werkt de coalitie “Barbierbeek verbindt” onder andere rond bufferstroken. Om erosie in de Barbierbeek tegen te gaan, worden bufferstroken aangelegd in overeenkomst met de lokale landbouwers. Bovendien zorgen de stroken voor een natuurlijkere inkleding rondom de waterloop en versterken ze zo het lokale ecosysteem.

Bufferstroken langs meanderende beek
Bufferstroken langs meanderende beek

 

In Ravels houden regelbare stuwtjes het water op landbouwpercelen op. De traditionele drainage werd omgevormd naar peilgestuurde drainage. Dat is drainage waarbij de verzamelbuis niet rechtstreeks uitloopt in een waterloop. ​ Het water wordt opgevangen in een put met een regelbare overstort.

Peilgestuurde drainage
Peilgestuurde drainage

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met