Hou rekening met bemestingsvrije zone van 5 meter

Om uitspoeling van meststoffen naar het grond- en oppervlaktewater te vermijden bepaalt het Waterwetboek de afstandsregels tot waterlopen bij het bemesten. Voor een goede waterkwaliteit is het belangrijk om die afstandsregels te respecteren. Na een periode van sensibilisering die nu afloopt zullen inbreuken op de afstandsregels vanaf 1 juli gevolgd worden door een proces-verbaal. Bufferstroken kunnen gepaard gaan met een vergoeding in de vorm van een beheerovereenkomst of ecoregeling.

Afstand tot waterlopen

In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 vormt de aanleg van bufferstroken langs waterlopen een belangrijk element van de conditionaliteit. De stroken die niet bemest worden zijn bufferstroken, die een buffer vormen tussen de waterloop en de bemeste percelen en afspoeling van meststoffen naar de waterloop beperken.

Langs alle waterlopen en oppervlaktewaterlichamen uit het Grootschalig Referentiebestand (GRB) mogen landbouwers niet bemesten met dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen in een strook van:

  • 5 m breed vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop;
  • 10 m breed vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop die ligt in het Vlaams Ecologisch Netwerk;
  • 10 m breed vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop die ligt aan een steile helling.

Hoe verder wordt bemest van de waterlopen, hoe kleiner de kans dat nitraat in de waterloop uitspoelt.

Overzicht waterlopen en oppervlaktewaterlichamen

Landbouwers vinden de waterlopen en oppervlaktewaterlichamen uit het Grootschalig Referentiebestand (GRB) terug op:

Als u geen gebruik kunt maken van de bovenstaande bronnen, vindt u alle waterlopen en oppervlaktewaterlichamen ook terug op het Geoloket landbouw.

Wat als de afstandsregels niet worden nageleefd?

Om de waterkwaliteit te beschermen en te verbeteren houdt de Mestbank toezicht op de naleving van de wetgeving. In het voorjaar hebben de toezichthouders van de Mestbank de afstandsregel van 5 meter toegelicht tijdens hun terreincontroles. Die sensibiliseringsactie loopt nu ten einde. Vanaf 1 juli 2023 stellen de toezichthouders bij het vaststellen van een inbreuk een proces-verbaal op. ​

Beheerovereenkomst of ecoregeling

Bufferstroken kunnen gepaard gaan met een vergoeding in de vorm van een beheerovereenkomst of ecoregeling. Meer informatie daarover is terug te vinden op de website van de VLM en de website van het Departement Landbouw & Visserij:

Beheerovereenkomsten

Ecoregeling bufferstrook

 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact