Infomarkt ruilverkaveling Willebringen

De uitvoeringsfase van de ruilverkaveling is eindelijk gestart. Op zondag 2 februari 2014 organiseerde de Vlaamse Landmaatschappij een infomarkt over de ruilverkaveling Willebringen in zaal De Velpe te Opvelp. 350 Belangstellenden kwamen de plannen inkijken en kregen antwoord op hun talrijke vragen.

De ruilverkaveling Willebringen ligt op het grondgebied van vier gemeenten: Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen. De oppervlakte van het project bedraagt 2.578 hectare. De ruilverkaveling Willebringen kan als voorbeeld beschouwd worden van een modern, geïntegreerd plattelandsproject, met als doel een herverkaveling van gronden in combinatie met gebiedsgerichte oplossingen inzake kwaliteitsvol wonen, duurzaam werken in een landbouwomgeving, opwaardering van cultuur en identiteit van het landschap, oordeelkundig landgebruik, uitbouw en beheer van waterinfrastructuur en het behoud van de landelijke rust.

Voorgeschiedenis

Na veel onderzoek en overleg verklaarde minister Schauvliege eind 2011 de ruilverkaveling Willebringen nuttig. Hierbij heeft zij ook het blokgrens definitief vastgesteld en het uit te voeren ruilverkavelingsplan Willebringen goedgekeurd.

In 2013 werden de bestuursorganen van de ruilverkaveling opgericht. Het comité is de rechtspersoon die instaat voor alle aspecten van de uitvoering van de ruilverkaveling. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen die betrokken zijn bij het open ruimtebeleid, van de provincie Vlaams-Brabant en van de landbouwsector. Een commissie van advies, bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken eigenaars gebruikers, gemeenten en lokale natuurbeschermingsorganisaties, adviseert het comité.

Beide organen hebben reeds hun eerste vergaderingen achter de rug. De Vlaamse Landmaatschappij ondersteunt het ruilverkavelingscomité en de commissie van advies in hun opdrachten.

Eindelijk uit de startblokken

Bij de uitvoering van de ruilverkaveling kunnen twee grote onderdelen worden onderscheiden. Enerzijds is er de  herverkaveling van de percelen, en anderzijds de uitvoering van de op het ruilverkavelingsplan opgenomen (her)inrichtingswerken en –maatregelen.

In 2014 wordt gestart met het proces van de herverkaveling. Alle eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers van gronden in de ruilverkaveling kregen een uitnodiging voor een toelichting die zal plaatsvinden op 27 maart 2014 in het Sint-Janscollege te Meldert. Via een aangetekend schrijven zullen ze vervolgens uitgenodigd worden voor het eerste onderzoek over de oppervlakte die ze hebben of ‘inbrengen’ in de ruilverkaveling en over de classificatie van die gronden in functie van de bodemgeschiktheid voor landbouw.

In 2014 wordt er ook gestart met het uitwerken van de eerste technische ontwerpen van hernieuwing van bepaalde veldwegen en aanleg van fietspaden. De werken op terrein zijn gepland voor 2015 en 2016 volgens de beschikbare financiële middelen vanwege de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht bij projectleider Annick Grillet: annick.grillet@vlm.be of 016/31 17 50.
Voor meer persinformatie kunt u terecht bij de communicatieverantwoordelijke Juul Adriaens: juul.adriaens@vlm.be of 0473/09 71 79.

________________________________________________________________________________________

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact