Inhuldiging fietspaden van Izenberge naar Beauvoorde in ruilverkavelingsproject Sint-Rijkers

Op 1 juli 2018 worden de nieuwe fietspaden tussen Izenberge en de Nieuwe herberg en van Izenberge via Beauvoorde naar de Myosotis officieel ingehuldigd. Via het systeem van herverkaveling in het ruilverkavelings-project Sint-Rijkers kon de grondverwerving hiervoor vlot en efficiënt gebeuren.

 

Het ruilverkavelingsproject bestrijkt ongeveer 1.882 ha op het grondgebied van Alveringem, Veurne en Lo-Reninge. De ruilverkaveling herverkavelt gronden en voert werken uit in het kader van landbouwstructuur-verbetering, landschapszorg, natuurbehoud, archeologie en ook van recreatie verkeersveiligheid.

De nieuwe vrijliggende fietspaden hebben een totale lengte van 7,3 km en liggen deels op het functioneel en het recreatief fietsroutenetwerk in Alveringem en Veurne. Ze zullen zorgen voor meer en veiliger woon-school- en woon-werkverkeer. Ook het fietstoerisme in de streek zal hier baat bij hebben.

Aan de realisatie van deze fietspaden hangt een prijskaartje van 1.944.590 euro. De Vlaamse Gemeenschap betaalde hiervan 80 % (1.549.570 euro). Ook Veurne, Alveringem en de Provincie West-Vlaanderen droegen hun steentje bij met respectievelijk € 84.370, € 83.327 en € 227.322.

Vrijliggende fietspaden zorgen voor meer verkeersveiligheid

Concreet werd een vrijliggend tweerichtingsfietspad aangelegd van het kruispunt Gouden Hoofdstraat - Iepersesteenweg (N8) tot Izenbergedorp langs de Gouden Hoofdstraat en de Izenbergestraat (Veurne) via de dorpskern van Beauvoorde. De aansluiting op de N8 is voorlopig, in afwachting van de volledige herinrichting van die N8. Op die plaats sluit het fietspad aan op de Oerenstraat van waaruit men langs de Lovaart of de Landbouwersstraat veilig het centrum van Veurne kan bereiken.

Het fietspad kreeg een uitvoering in asfalt en is 2,5 m breed. De bestaande wegbermen werden overal verschoven naar de nieuwe grens van het openbaar domein (rooilijn). Waar er geen grachten waren, werden er nieuwe gegraven.

Om de snelheid van het verkeer efficiënter af te remmen, is de bestaande vluchtheuvel op de grens van de bebouwde kom van Vinkem heraangelegd in combinatie met het nieuw fietspad. De bestaande kassei-verharding op het kruispunt Izenbergestraat-Houtemstraat-Gouden Hoofdstraat blijft, in samenspraak met de afdeling Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, behouden. Bij de heraanleg zullen de kasseien op 2 plaatsen worden onderbroken om het fietsverkeer te geleiden en veiliger te maken op het kruispunt.

De Izenbergestraat in Alveringem kreeg eveneens veilige fietspaden tussen Izenbergedorp en het kruispunt “Nieuwe Herberg” (N8). Er liggen nu 2 vrijliggende éénrichtingsfietspaden in asfalt van 1,75 m breed op 1,5 m van de rijweg. De aansluiting op de N8 is ook hier voorlopig, in afwachting van de volledige herinrichting van de N8. Deze éénrichtingsfietspaden sluiten aan op de door het Agentschap Wegen en verkeer (AWV) geplande nieuwe veilige fietsverbinding naar Alveringemdorp langs de Sint-Rijkersstraat

Op de grenzen van de bebouwde kommen van Beauvoorde en Izenberge zorgen veilige fietsovergangen nu voor de overgang van gemengd verkeer binnen de bebouwde kom naar gescheiden fietsverkeer op de nieuwe fietspaden buiten de bebouwde kom, en omgekeerd.

De aannemer zal volgende week nog de nodige wegmarkeringen aanbrengen en borden plaatsen zodat alles nog duidelijker en veiliger wordt. Deze werken zullen ongeveer een weekje duren zodat alles voor het bouwverlof zeker afgewerkt zal zijn.

Aandacht voor landbouw- en busverkeer

De aanwezige bushaltes langs de fietspaden kregen een aangepaste inrichting om het comfort en de veiligheid van de op- en afstappende reizigers en de verkeersveiligheid te verbeteren. De haltes zijn in overleg met De Lijn uitgewerkt als haltehavens met een perron.

Plaatselijk is over een beperkte lengte een verharde tussenberm gelegd in beton om het laden van suikerbieten mogelijk te maken wanneer er geen alternatieve laadplaats beschikbaar is. De verharde tussenberm laat toe dat vrachtwagens op de weg geladen kunnen worden vanaf het akkerland met de speciale machines die daar voor gebruikt worden.

Alle bestaande perceelsopritten zijn vervangen door nieuwe overgangen naar de percelen. Het uiteindelijk aantal en de lengte zijn afgestemd op de nieuwe kavelindeling na ruilverkaveling.

Deze nieuwe fietspaden komen niet uitsluitend de fietsers ten goede. Ook de gebruikers van elektrische rolstoelen kunnen zich nu veilig langs deze nieuwe paden verplaatsen over grotere afstanden.

Nog meer fietspaden in de nabije toekomst

Voor de toekomst staat ook nog een tweede dossier fietspaden door het ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers in de planning namelijk langs het deel van de Izenbergestraat tussen Izenberge en Leisele, buiten het ruilverkave-lingsblok. De verwerving van de benodigde gronden is volop bezig. De uitvoering zal eveneens gebeuren in opdracht van het ruilverkavelingscomité. De kosten worden momenteel geraamd op 1.120.000 euro (waarvan 880.000 euro voor het Vlaams gewest, 187.000 euro door de provincie en 35.000 euro door de gemeente).

Meer informatie over het ruilverkavelingsproject Sint-Rijkers leest u op de website van de VLM: www.vlm.be (Sint-Rijkers intikken in de zoekfunctie)

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder

Johan Vulsteke

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact