Inrichtingsplan voor koppelingsgebied Oostakker-Noord ter inzage

Nieuw ontwerp van landinrichtingsplan voor buffering in Gentse Kanaalzone

De voorbije jaren werden al een hele reeks inrichtingsplannen voor verschillende koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone opgemaakt en uitgevoerd. Een nieuw ontwerp van inrichtingsplan voor het koppelingsgebied Oostakker-Noord ligt nu ter inzage voor opmerkingen en advies bij de Stad Gent. De opmaak van het plan gebeurde in nauw overleg met de verschillende projectpartners en met input van bewoners die ideeën konden indienen via het participatieplatform van de Stad Gent. Medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zullen 3 keer op terrein aanwezig zijn om extra uitleg te geven bij het ontwerp dat ter inzage ligt bij de stad. Ook online is er extra informatie beschikbaar voor wie meer wil weten.

De Vlaamse Landmaatschappij werkt plannen uit voor de koppelingsgebieden in de Gentse haven. Dit zijn gebieden die de woonkernen in de Gentse haven en de industriegebieden enerzijds met elkaar verbinden en anderzijds zullen zorgen voor groene buffering en mogelijkheden tot recreatie in het groen rondom de havendorpen.

Plannen ontwerpen doen we samen

Voor het landinrichtingsplan Oostakker-Noord zijn de direct betrokken partners de Stad Gent, North Sea Port, het Projectbureau Gentse Kanaalzone, de Polder Zuidlede en Moervaart en de Afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.
Daarnaast werd in gesprek gegaan met buurtbewoners én met eigenaars en gebruikers van gronden in het koppelingsgebied. Zij konden ideeën en suggesties van inrichting voorstellen via het participatieplatform van de Stad Gent. In een eerste beoordelingsronde werd gekeken of de ingediende ideeën pasten binnen de doelstellingen van het gebied en ook technisch haalbaar zijn.

Vervolgens ging de VLM samen met de Stad Gent en de andere projectpartners hiermee aan de slag. Samen met een klankbordgroep van 16 buurtbewoners, die hiervoor 3 keer samen kwamen, werd een inrichtingsontwerp voor het koppelingsgebied gemaakt. Dit ontwerp werd vervolgens persoonlijk besproken met betrokken eigenaars en landbouwers.

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) vormt het kader voor de inrichting van het koppelingsgebied. Het bepaalt bv welke zones bebost moeten worden, dat is ongeveer de helft van het koppelingsgebied. De belangrijkste functie van dit koppelingsgebied is immers een groene buffer aanleggen tussen industrie en bewoning. Bij de aanleg van het bos wordt rekening gehouden met de aanwezige hoogspanningslijn, het beheer van waterlopen, waardevolle zichten en de afstand tot woningen. Tussen de huizen en het bos wordt een strook van maximaal 15 meter niet bebost.

Een deel van het koppelingsgebied heeft als bestemming ‘gemengd openruimtegebied’. Hier komt geen bos, maar wel extra groen Dat kunnen knotbomenrijen zijn, hoogstambomen (rijen of alleenstaande bomen), een elzenhakhoutkant enz. Op die manier bouwen we ook hier een extra buffer naar de industriezone uit. Extra bomen en struiken bieden schaduwplaatsen voor dieren, breken de wind en filteren fijn stof uit de lucht. Ze zorgen dus op verschillende manieren mee voor een beter klimaat en een mooier landschap. Samen met de eigenaars en gebruikers bekijken we hoe we dit concreet kunnen aanpakken. Extra budgetten hiervoor zijn beschikbaar via het Landschapsfonds Gentse Kanaalzone, een fonds waarin havenbedrijven geld storten dat gebruikt kan worden om particulieren te vergoeden voor de aanplant van extra buffergroen in de koppelingsgebieden.

In het ontwerpplan gaat ook veel aandacht naar recreatie. Extra wandelpaden, de aanleg van een speelbos, zithoekjes, een hondenlosloopzone, een picknickplek, …. moeten ervoor zorgen dat jong en oud in het koppelingsgebied terecht kunnen voor ontspanning en ontmoeting in een groenere omgeving. De zone met blusvijver, in eigendom van North Sea Port, aan de noordkant van het koppelingsgebied, wordt ingericht als nieuwe recreatieve zone met extra groen, een bloemenrijk grasland en een picknickplek.

 

Ontwerp landinrichtingsplan in openbaar onderzoek

De VLM werkte het inrichtingsontwerp uit tot een ontwerp landinrichtingsplan. In dit document staat beschreven hoe het gebied zal worden ingericht en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Het bevat ook een financierings- en uitvoeringsplan. De financiering en uitvoering gebeurt altijd in partnerschap met alle betrokken overheden. Ook verenigingen en particulieren kunnen hier een rol in spelen.

Over dit ontwerp landinrichtingsplan loopt van 19 april tot en met 18 mei 2022 een openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren, suggesties of opmerkingen geven op het plan.

Om bewoners en geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren, zorgen we voor extra informatie online en op terrein:

  • Tijdens de periode van het openbaar onderzoek zal op 3 locaties een infobord staan met extra informatie: halfweg de Borkelaarstraat, aan de bushalte ter hoogte van Wittewalle en aan Eversdonk.
  • Tijdens 3 infomomenten op terrein zullen medewerkers van de VLM het plan voorstellen aan de buurt: dinsdag 19/4 van 19u tot 20.30u, woensdag 20/4 van 14u tot 15.30u en zaterdag 23/4 van 10u tot 11.30u. Plaats van afspraak telkens aan het infobord halfweg de Borkelaarstraat.
  • Ook via de website van VLM en de website van de Stad Gent is extra informatie over het plan te vinden in tekst en beeld.

Je kan de plannen digitaal bekijken via www.VLM.be/Oostakkernoord  of  ter plaatse bij de Balie Bouwen van de Stad Gent.
Bij de Balie Bouwen maak je vooraf een afspraak zodat de bestanden beschikbaar staan op een computer om te bekijken. Dat kan via mail naar bouwen@stad.gent of telefonisch op 09 266 79 50 en verwijs naar openbaar onderzoek koppelingsgebied Oostakker-Noord.

Een interactieve folder en een ingesproken presentatie geven extra toelichting over het project.

Wil je bezwaren of opmerkingen formuleren, dan kan je deze indienen tijdens de periode van het openbaar onderzoek, dus van 19 april t.e.m. 18 mei 2022. Dat kan op volgende manieren:

  • Digitaal via mail, met vermelding “Openbaar onderzoek landinrichtingsproject Oostakker-Noord” naar groendienst@stad.gent
  • schriftelijk per brief, met vermelding van “Openbaar onderzoek landinrichtingsproject Oostakker-Noord”, gericht aan het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Groendienst), Botermarkt 1, 9000 Gent of door afgifte aan de Balie Bouwen (op afspraak).

 

Het vervolg

De realisatie op het terrein is nog niet voor morgen. De opmaak van dit plan is een eerste fase. Na het openbaar onderzoek leggen we op basis van de inspraakreacties een definitief voorstel van landinrichtingsplan ter goedkeuring voor aan de bevoegde minister. De partners die bij de uitvoering of financiering betrokken zijn, geven dan ook hun officiële instemming.

Na goedkeuring door de minister zal de Vlaamse Landmaatschappij starten met de voorbereiding van de uitvoering. Dit omvat onder meer de opmaak van technische plannen, grondverwerving en het aanvragen van de nodige vergunningen en toelatingen. De timing voor de uitvoering van het plan is momenteel voorzien vanaf 2025.

 

Over de andere koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone

De voorbije jaren werden al een hele reeks inrichtingsplannen voor verschillende koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone opgemaakt. Sommige daarvan zijn al volledig uitgevoerd zoals o.a. in Desteldonk, Sint-Kruis-Winkel, Langerbrugge of Doornzele. Andere zijn volop in uitvoering zoals o.a. in Rieme-Oost en Rieme-Noord. Voor nog andere zoals het koppelingsgebied Zelzate-Zuid is het plan goedgekeurd en wordt nu gewerkt aan de technische voorbereiding van de verschillende uitvoeringsdossiers. Een overzicht van alle projecten is terug te vinden op de website van VLM.

 

Liesbeth Vincent

Projectleider VLM

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact