Skip to Content
Inrichtingswerken Klemskerke en Vijfwegen

Inrichtingswerken Klemskerke en Vijfwegen

Natuurcompensatie voor uitbreiding achterhaven Zeebrugge

Op 10 augustus 2020 start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met inrichtingswerken op twee percelen in De Haan. De werken gebeuren als natuurcompensatie voor de uitbreiding van de achterhaven van Zeebrugge.  Na de werken zullen de twee percelen ontwikkelen naar zilt grasland en broedbiotoop voor weidevogels.

Al in 2005 werd beslist dat de Vlaamse Landmaatschappij 362 ha natuur zou ontwikkelen binnen 10 afgebakende zoekzones in de regio Zeebrugge. Dat is nodig omdat natuurgebieden worden ingenomen bij de verdere ontwikkeling van de achterhaven. Ruim 75% is ondertussen gerealiseerd

De twee percelen in Klemskerke en Vijfwegen worden specifiek ingericht om het verlies aan zilt grasland te compenseren. Ze liggen in de zoekzones Klemskerke – Vlissegem en Vijfwegen en werden recent aangekocht door Natuur en Bos van de Vlaamse overheid (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De beide percelen bestaan uit een hooggelegen en een laaggelegen gedeelte. Het laaggelegen deel van ieder perceel zal selectief en zeer omzichtig worden afgegraven zodat plaatselijk het zilte grondwater voor de ontwikkeling van zilt grasland kan zorgen. De hoger gelegen delen wateren af naar de lage delen, waardoor die lang genoeg nat blijven in het voorjaar. Dat garandeert een optimaal broedbiotoop voor kluut, grutto en tureluur. Op beide percelen wordt een waterinlaat voorzien, waarmee in droge periodes in het voorjaar vanuit de poldergrachten toch voldoende water op de percelen kan komen.

De uitgegraven grond van beide percelen zal worden gebruikt in de Put van Vlissegem voor de aanleg van minder schuine oevers. Hierdoor kan er een oevervegetatie ontwikkelen. In totaal zal ongeveer 5.800 m3 grond naar de Put van Vlissegem worden gevoerd. De Put is eigendom van Natuur en Bos. 
Om de hinder voor de omwonenden maximaal te beperken, wordt een circulatieplan gevolgd waardoor geladen transport niet kruist met terugkerend leeg transport. 

De in te richten percelen maken deel uit van ongeveer 100 ha poldergrasland en zilt grasland die in de gebieden van Klemskerke -Vlissegem en Vijfwegen worden beheerd door Natuur en Bos. De in te richten percelen zijn niet toegankelijk voor het publiek. Door de geïsoleerde ligging zijn ze ideaal om de noodzakelijke rust te garanderen voor de broedende weidevogels en de overwinterende kleine rietganzen, kolganzen en andere watervogels. De Put van Vlissegem kan wel bezocht worden. Vanuit de vogelkijkhut heeft de bezoeker een mooi zicht op de 7 ha grote waterplas.

Aannemer Grondwerken Declercq bvba voert de werken uit in opdracht van de VLM. Er zijn 50 werkdagen gepland. De werken zullen dus bij normale (weers)omstandigheden tegen eind oktober klaar zijn.
Wie vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze werken, kan contact opnemen met de leidend ambtenaar Robin Boussy (robin.boussy@vlm.be of  0473 36 80 92).

Contacteer ons
Karolien Bracke communicatieverantwoordelijke VLM regio West
Robin Boussy leidend ambtenaar werken, VLM
Edgard Daemen projectleider VLM
Karolien Bracke communicatieverantwoordelijke VLM regio West
Robin Boussy leidend ambtenaar werken, VLM
Edgard Daemen projectleider VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL